Петришин Марта Йосипівна

Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри загального та германського мовознавства
ORCID ID: 0000-0003-4060-7440

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниКонтакти

Освіта:

1986–1991 – Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, відділення класичної філології

Кваліфікація: філолог-класик, викладач класичних  і російської мов

1998–2003 – здобувач кафедри класичної філології Львівського національного університету імені Івана Франка

14.09.2005 – захист кандидатської дисертації «Семантичне поле прикметників розміру в старогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу)» у спеціалізованій вченій раді К 35.051.15 Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови)

20.01.2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та германського мовознавства

Досвід роботи:

1990–1995 – викладач латинської мови Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського

1995–2003 – асистент кафедри загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2004–2010 – старший викладач кафедри загального та порівняльного мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2010–2013 – голова Державної екзаменаційної  комісії на факультеті іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка зі спеціальності 6.020303, 7.030502, 8.030502 «Латинська, старогрецька, грецька мова та антична література»

2011 – і донині – доцент кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Стажування:

2011 – Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра  класичної філології

2016 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра румунської та класичної філології

Опонування:

2008 – офіційний опонент дисертації Загайської  Г.М. «Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація»/Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Спеціальність: 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

2010  – офіційний опонент дисертації  Макар І.С.  «Лексична ідіосистема роману Лонга “Дафніс і Хлоя”»/Львівський національний університет імені Івана Франка. Спеціальність: 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

2010–2021 – відгуки на автореферати кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.14– класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

Коло наукових зацікавлень: лінгвокультурологія; семантика прикметника в класичних мовах; давньогрецька і латинська пареміологія; методика викладання класичних мов

 1. Петришин М.Й. Концепт негативні емоції  крізь призму латинських паремій. Актуальні питання гуманітарних наук: Mіжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 35 (4). С. 128–134.
 2. Петришин М.Й. Концепт медицина в паремійній картині світу давніх римлян. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. Вип. 16. Том 2. С. 76-80.
 3. Петришин М. Бінарна опозиція життя/смерть в римській лінгвокультурі. Зміна в лінгвістиці і зміни в лінгвістиці. Матеріали XV Міжнародного колоквіуму мовознавчих наук “Еудженіу Кошеріу”. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 219-225.
 4. Петришин М.Й. Концепт любов крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Том 1. С. 256-260.
 5. Петришин М.Й. Семантичний простір прикметника magnus в “Енеїді” Вергілія. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2020. Том 1. С.200-206.
 6. Петришин М.Й. Концепт життя крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 11. Том 2. С. 129-134.
 7. Петришин М.Й. Концепт щастя в римській лiнгвокультурі (на матеріалі “Моральних листів до Луцилія” Сенеки). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 7. Том 2. С. 76-80.
 8. Петришин М.Й. Концепт жінка в латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки. Серія: Філологічні науки.Кропивницький, 2018. Вип. 164. С. 107-112.
 9. Петришин М.Й. Концепт смерть у  латинських прислів’ях і приказках. Закарпатські філологічні студії. 2018. № 4. Т.2. С.63-67.
 10. Петришин М.Й. Концепт старість у латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Випуск 153. Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. С. 478–482.
 11. Петришин М.Й. Репрезентація концепту вік людини в латинських пареміях. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017.  Вип. 25.  С. 100–103.
 12. Петришин М.Й. Міфоніми в латинських пареміях. Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). Випуск 146. Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2016. С. 120–123.
 13. Петришин М.Й. Репрезентація міфологічних образів у медичній термінології. Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали Міжнар. науково-практичної конференції, 12-13 лютого 2016 р. Львів, 2016. С. 92–95.
 14. Петришин М.Й. Національно-культурна конотація античних міфонімів у фразеологічному фонді української. Філологічні науки : сучасні тенденції та фактори розвитку : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 січня 2016 р. Одеса, 2016. С.10–13.
 15. Петриши М.Й. Людина крізь призму латинських паремій з компонентом-зоонімом. Мова та література у полікультурному просторі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 лютого 2015. Львів, 2015. С. 126–129.
 16. Петришин М.Й. Числовий компонент у латинських пареміях. Simpozionul international Grogore Bostan – 75. Probleme actuale de filologie romana, 29-31 жовтня 2015 р. Чернівці : Місто, 2015. С. 541–548.
 17. Петришин М.Й. Національно-культурна специфіка зоонімів у латинських пареміях. Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Випуск 137. Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015.  С. 74–78.
 18. Петришин М.Й. Зооморфна метафора в латинських прислів’ях і приказках. Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”. Вип. 51. 2015.  С. 285–287.
 19. Петришин М.Й. Семантика деад’єктивів адвербіальної зони, мотивованих параметричними прикметниками у давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу). Láingvistica integrala – multilingvism – discurs literar (Інтергальне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс).  Вип. ХІІ. Сучава – Чернівці – Кишинів, 2014. С. 772–781.
 20. Петришин М.Й. Фразеологізми з компонентом-зоонімом у латинській мові. Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія.  Вип. 692-693. –Чернівці, 2014.  С.145–148.
 21. Петришин М.Й. Параметричні прикметники гомерівського епосу: перцептивний та неперцептивний зміст. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).  Вип. 129 (1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2014. С. 90–94.
 22. Петришин М.Й. Особливості трактування концепту доляв латинській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. Вип. 43.  Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014.  С. 232–236.
 23. Петришин М.Й. Дериваційний потенціал концепту “білий колір” в латинській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”.  Вип. 35.  Острог: Видавництво “Острозька академія”, 2013. С.278–281.
 24. Петришин М.Й. Семантика прикметників лінійного розміру в давньогрецькій мові (на матеріалі гомерівського епосу). Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство).Вип. 115 (1).  Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. С. 195–198.
 25. Петришин М.И. Семантика прилагательного magnus в латинском языке. Проблемы античного мира и современность. Межвузовский научный сборник. Вып. IV.  Алматы, 2013.  С. 191–199.

Навчально-методичні праці

 1. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Legamus et exerceamus : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 140 с.
 2. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars prima : збірник вправ для контрольних і самостійних робіт з латинської мови. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 172с.
 3. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars secunda : збірник тестів з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 148с.
 4. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Orbis Latinus (посібник з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів).  Івано-Франківськ: Гостинець, 2009.  296с.
 5. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Lingua Latina (cursus brevis).  Івано-Франківськ: Гостинець, 2010.  167с.
 6. Петришин М.Й. Латинська мова для юристів (практична частина).  Івано-Франківськ, 2011.  48с.
 7. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Латинська мова (тексти і завдання).  Івано-Франківськ: НАІР, 2012.  180с.
 8. Дяків О.Ю., Петришин М.Й. Латинська мова і основи медичної термінології.  Івано-Франківськ: НАІР, 2012.  100с.

Латинська мова

СИЛАБУС ЛМ УМЛСО

СИЛАБУС ЛМ УМЛ-Ф

СИЛАБУС ЛМ ФІМ СОА

СИЛАБУС ЛМ АМЛ

 

Латинська мова та медична термінологія

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail: marta.petryshyn@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника