Дисципліни за вибором студента

Дисципліни вільного вибору  студента

2020-2021 навч. рік

Назва навчальної дисципліни

Семестр, в

якому викладається дисципліна

Кількість

кредитів

ЕCTS

Години

Підсумкова

форма контролю

Лекції

Семінари/

практичні/

лабораторні

Самостійна

робота

Основи

риторики

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

5 3 16 14 60 залік
Латинська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

5 3 16 14 60 залік

ОСНОВИ РИТОРИКИ

Метою викладання навчальної дисципліни Основи риторики є формування теоретичних знань та практичних навичок сучасної риторики, чітка диференціяція риторики і неориторики, формування парадигми дисципліни, розкриття суті риторики в контексті сучасної науки, демонстрація соціальної, наукової, гносеологічної, етичної, культурологічної ролі риторики, окреслення її функціональних параметрів. Курс Основ риторики передбачає розкриття причин відродження дисципліни в ХХ столітті та дослідження її нового історичного та філософського контексту.

 Завдання курсу полягає у вивченні законів ораторського мистецтва та оволодінні практичними навичками публічного виступу, вивченні історії формування законів та традицій ораторського мистецтва та риторики і відпрацюванні на практиці підготовки до виступу та виголошення промови.

 Зміст: розглядаються теоретичні засади дисципліни, особливості риторичної поведінки мовця, нериторичні «збої» та відхилення у тактиці та стратегії мовлення, у підборі лексичних, морфолого-синтаксичних та стилістичних засобів для реалізації конкретного завдання, а також аксіологічні та прагматичні особливості комунікативних інтенцій. Передбачено екскурс в історію риторичних вчень до наших днів, викладено причини криз риторики (епоха софістів, культури «Пізнього Риму», епоха Ренесансу).

ЛАТИНСЬКА МОВА

Мета. Вироблення навичок читання та перекладу зі словником латиномовних джерел з  історії  та філософії античності, Середніх віків, Відродження і Просвітництва, архівних документів, практичне засвоєння нормативної граматики,  розуміння та грамотне використання міжнародної наукової  термінології, ознайомлення з історією та культурою античного світу, з’ясування місця та ролі латинської мови в історії світової культури.

Завдання. Навчитичитати, писати, працювати зі словником, перекладати й аналізувати адаптовані латинські тексти філософського, історичного і міфологічного змісту, оригінальні  історичні тексти середнього рівня складності, грамотно вживати міжнародну наукову термінологію латинського походження, розуміти шляхи проникнення латинізмів у сучасні європейські мови.

Зміст. Періодизація історії латинської мови. Латинський алфавіт. Фонетика. Довгота та короткість складу.  Наголос. Дієслово.Словникова форма. Поділ на дієвідміни. Система часів інфекта та перфекта в активі і пасиві. Умовний спосіб. Іменник. Перша відміна. Друга відміна.Третя відміна іменників.Четверта відміна іменників. П’ята відміна іменників. Прикметник. Прикметники першої групи. Прикметники другої групи.Ступені порівняння прикметників. Прислівник. Ступені порівняння прислівників. Розряди займенників.  Дієприкметники. Герундій і герундив. Супін. Розряди числівників. Прийменники. Сполучники. Частки. Вигук. Синтаксис відмінків. Синтаксис простого речення. Синтаксичні конструкції. Синтаксис складного речення.