Ґрещук Валентина Василівна

Кандидат філологічних наук,

доцентка кафедри загального та германського мовознавства

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-5702-6824 – 

Web of Science ResearcherID AAE-8090-2019

Google Scholarhttp://google scholar

Researcher ID: AAE-8090-2019

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниСтажування та підвищення кваліфікаціїКонтакти

Народилася 11 березня 1965 року в селі Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література“ (1986). Після закінчення вишу працювала вчителем української мови і літератури, асистентом, старшим викладачем, зараз – доцентом кафедри української мови (у 2012 році присвоєно вчене звання доцента). З вересня 2014 р. очолює навчально-науковий Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Автор монографій “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (2010), “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.) (у співавторстві з Василем Ґрещуком), автор колективних монографій “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. – 276 s.); “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. – 484 с.), автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої літератури, навчального посібника “Стилістика української мови. Короткий словник термінів” (2012). Працює над укладанням словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”.

Коло наукових інтересів становлять проблеми української діалектології, стилістики української мови, лексикографії, ономастики та методики викладання української мови у школі та закладах вищої освіти.

Стажування. Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, кафедра загального мовознавства і слов’янських мов (2 жовтня 2019 року  – 2 грудня 2019 року). Довідка № 206-33 від 02.12.2019 р.). Тема стажування «Педагогічні та методичні інновації викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі».

CV-викладача

Є автором близько 80 наукових публікацій.

Співавтор монографій “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (у співавторстві з Василем Ґрещуком) (Івано-Франківськ: Видво Прикарпатського. ун-ту, 2010. – 309 с.), “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.) (у співавторстві з Василем Ґрещуком); співавтор колективних монографій “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. – 276 s.), “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. – 484 с.);

автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої
літератури та онімну лексику.

 Укладачка словника “Стилістика української мови. Короткий
словник термінів” (Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 44 с.).

Упорядник бібліографічного покажчика до 70-річчя від дня народження професора Василя Ґрещука “Ґрещук Василь Васильович: бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження)” (ІваноФранківськ : Місто НВ, 2019. – 64 с. (Серія «Вчені Прикарпатського
національного університету»).

Автор методичних рекомендацій до проведення навчально-виховної педагогічної практики (в середніх класах) для студентів 3-го курсу ОР бакалавр спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література” денної та заочної форми навчання (Івано-Франківськ. 2020. – 77 с.).                                                              
Співавтор методичних рекомендацій до проведення діалектологічної практики “Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова ілітература” (у співавторстві з Василем Ґрещуком) (Івано-Франківськ. 2019. – 20 с.).                                                                                                                         
Співавтор словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник” (літери Г, Ґ, Н, У, Т, Ю) (ІваноФранківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.; 2020. Т.2. 468 с.).
 1. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В.  Діалектне слово в його функційних виявах. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ: Івано-Франківський осередок наукового товариства  ім. Шевченка. 17 (65) – 2022. С. 87-95
 2. Ґрещук В.В. Стилістика української мови. Короткий словник термінів / Уклала Валентина Ґрещук. Івано-Франківськ : НАІР, 2023. 82 с.
 3. Ґрещук В.В. Обрядова весільна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2021–2022. № 18–19. С. 50-59.
 4. Ґрещук В.В. Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Мідянки. Науковий вісник Ужгородського університетуСерія: Філологія. 2 (46), 2021. С. 81-85.
 5. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (матеріали до словникових статей підготувала Валентина Ґрещук (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).
 6. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника.  Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7, 2022. С. 407-418.
 7. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Порівняння в новелах Василя Стефаника. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 33-45.
 8. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43).
 9. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17.
 10. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.
 11. Ґрещук Валентина. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2020. 78 с.
 12. Ґрещук В., Ґрещук В. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях і спогадах / упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 332-341.
 13. Ґрещук В., Драніцина Н. Упровадження нового правопису у сферу освіти та культури. Освітні обрії. Том 52, № 1 (2021). С. 90-95.
 14. Ґрещук В., Шкорута Г. Структурно-словотвірна характеристика мікротопонімів села Підпечери Тисменицького району Івано-Франківської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 1 (45), 2021. С. 196-201.
 15. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 22-32.
 16. Ґрещук В. Методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання / упорядники: Кудельницька Л. Ю., Шкорута Г. Л. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2021. 40 с.
 17. Ґрещук Валентина. Діалектна лексика в романі М. Дочинця “Горянин”. Українознавчі студії. 2019. № 20.
 18. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси у поетичній збірці “Карпати на трьох”. Окриленість словом. Івано-Франківськ : Місто НВ. 2019. С.179–186.
 19. Ґрещук Валентина.Українознавчі студії. Україна-Українці. Кн.2. Київ, 2019. С.527.
 20. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с. (у співавторстві; літери Г, Ґ).
 21. Ґрещук Василь. Ґрещук Валентина.Гуцульська мовна картина світу крізь призму мови художньої літератури. Трембіта. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. С.9–15.
 22. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”. Івано-Франківськ : Вид-во Голіней. 2019. 20 с.
 23. Ґрещук Василь Васильович : бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження) / Упоряд. Валентина Ґрещук, Ольга Блинчук. Відп. ред. Михайло Бігусяк. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 64 с. (Серія «Вчені Прикарпатського національного університету»).
 24. Ґрещук Валентина.Василь Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитиниОсвітні обрії. 2019. Т. 48. № 1. С.4–7.
 25. Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка «Карпати». Українська мова. № 4. 2018. С. 101–111.
 26. Ґрещук Валентина. Готуємося до педагогічної практики. Джерела. 2018. №1-4 (87-90). С.64-65.
 27. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Тисмениччина: про що говорять лінгвокарти // Покуття – колиска українського національного державотворення: Матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної республіки та 570-й річниці надання маґдебурзького права містові Тисмениці. – Тисмениця – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. – С. 36–40.
 28. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми в повісті І. Пільгука «Пісню снує Черемош» // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017–2018. – № 14–15. – С. 55–60.
 29. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Мовна картина світу крізь призму художньої мови. Полонина // Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 28–38.
 30. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Проблеми української мови в науковому доробку й епістолярії Івана Вагилевича // Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. Г.В.Воронич, Н.В. Пуряєва. – Київ: КММ, 2017. – С. 436–444. (Серія «Не все сплива рікою часу…»).
 31. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісосплавна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.  – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 44–56.
 32. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Українознавчі студії. – 2016–2017. – № 17-18. – С. 3–11.
 33. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісорозробна лексика у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27). – С. 112–117.
 34. Ґрещук Валентина. Діалектизм плай у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – Вип. – С. 119–122.
 35. Ґрещук Валентина. Лексичні діалектизми у романі Марії Дзюби “Укриті небом” // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2015–2016. – Вип. 44. – С. 8–12.
 36. Ґрещук Валентина. Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”) // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький національний університет. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – Вип. 2. – С. 110–114.
 37. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в збірці оповідань М.Яновського “Танець дараби” // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 68–79.
 38. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Франкознавча проблематика в науковій спадщині Івана Ковалика // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологія. Випуск 38”. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016. – С. 28–37.
 39. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Етнографізми в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Етнос і культура. – 2015–2016. – № 12–13. – С. 75–82.
 40. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Семантика географічної номенклатури у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” // Тенденції розвитку української лексики та граматики Ч.ІІ. / За ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Варшава – Івано-Франківськ, 2015. – С. 72–87.
 41. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси в поемі Юрія Шкрумелюка “Довбушева слава”// Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2014–2015. – Вип. 42–43. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 178–181.
 42. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири “Над бистрим Черемошем” / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С. 54–69.
 43. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Діалектне слово в тексті та словнику: монографія. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – 372 с.
 44. Ґрещук Валентина. Ватра й ватаг у мовній картині світу гуцулів крізь призму художньої мови // Граматичні студії: збірник наукових праць: Донецький національний університет: наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 157–160.
 45. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у повістях Люби‑Параскевії Стринадюк “А кємуєш, єк то було!” та “У нас, гуцулів” / Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014. – Вип. ІІ (24). – С. 93–102.
 46. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Побутова лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові» // Мова у дзеркалі особистості : філологічні дослідження, присвячені ювілею доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Кононенка В.І. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 196–210.
 47. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові В. Шкургана // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Збірник наукових праць. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306–318.
 48. ҐрещукВалентина. Ознайомлення учнів із художніми функціями гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах / Валентина Грещук // Обрії. Науково-педагогічний журнал. Випуск1 (34). – Івано-Франківськ, 2012. – С. 79–83.
 49. ҐрещукВалентина. Гуцульський діалект в українській та польській художніх мовах // Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego. – Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. – 275 (S. 93–102).
 50. Стилістика української мови. Короткий словник термінів / Укладач Валентина Грещук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 44 с.
 51. ҐрещукВасиль, Ґрещук Валентина. Гуцульська демонологічна лексика в мові української художньої літератури (за матеріалами словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”) // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 36–37. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 45–49.
 52. Ґрещук Валентина.Персоніфікація у новелах Василя Стефаника / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Випуск 34–35. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету, 2012. – С. 208–211.
 53. Ґрещук Валентината ін. Словник “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові” (пробний зошит) / Грещук Василь, Бачкур Роман, Грещук Валентина, Париляк Лілія, Пітель Віра, Думчак Іван // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХХІІ–ХХХІІI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 145–165.
 54. ҐрещукВалентина. Гуцульська діалектна лексика у “Старовіцких повісторьках” Параски Плитки-Горицвіт // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХХІІ–ХХХІІI. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 232–242.
 55. Ґрещук Валентина. Із методики вивчення у школі діалектизмів та етнографізмів, їх стилістичного використання / Валентина Грещук // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Філологія. Вип. 28. – Дрогобич, 2011. – С. 168–180.
 56. Ґрещук Валентина.Гуцульський говір у повісті Степана Пушика “Перо Золото Птаха” / Василь Грещук, Валентина Грещук // Етнос і культура, № 6-7, 2010–2011. – С. 129–136.
 57. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Іван Вагилевич про питання української мови в його епістолярії / Василь Грещук, Валентина Грещук // Іван Вагилевич: життя і творчість. Збірник науково-теоретичних статей. Рожнятів, 2011. – С. 96–100.
 58. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Наддністрянський діалект у мові новел та оповідань Богдана Голода / Василь Грещук, Валентина Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич : Посвіт, – С. 93–102.
 59. Ґрещук Валентина.Гуцульські лексичні діалектизми у творах В. Сичевського / Валентина Грещук // Українознавчі студії. – 2010-2011. – № 11-12. – С. 55–62.
 60. Ґрещук Валентина. Лексико-семантична і словотвірна характеристика мікроойконімів села Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХІХ-ХХХІ. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 157–162.
 61. Ґрещук Валентина.Гуцульський діалект у творах І. Франка / Валентина Грещук // І. Франко: Дух, наука, думка, воля. – Т. 2. – Львів, 2010. – С. 280–287.
 62. Ґрещук Валентина.Гуцульська діалектна лексика в повісті Р.Федорова “Жбан вина” / Валентина Грещук // Мовознавчі студії. – Дрогобич, 2010. – Вип. 3. – С. 51–58.
 63. Ґрещук Валентина, Ґрещук Василь. Фраземіка у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській мові” / Валентина Грещук, Василь Грещук // Мовознавчі студії. Вип. 2. Фразеологізм і слово у тексті і словнику [за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження проф. М. Демського]. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 70–79.
 64. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2010. – 309 с.
 65. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / Василь Грещук, Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХХІІІ-ХХІV. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010. – С. 16–25.
 66. Ґрещук Валентина.Особливості використання гуцульського говору в українській художній мові XIX – першої половини XX ст. / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – Випуск ХХV-ХХVІ. – С. 158–164.
 67. Грещук Валентина Василівна.Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ – І пол. ХХ ст. : Дисерт. … канд. філол. наук. – Львів, 2009.
 68. Ґрещук Валентина.Гуцульська діалектна лексика в мові творів Ю. Федьковича / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія. Мовознавство. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2009. – Випуск ХХІ-ХХІІ. – С. 148–152.
 69. Ґрещук Валентина.Гуцульський говір у повісті Г. Хоткевича “Довбуш” / Валентина Грещук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 46. Част. 2. – 2009. – С. 137–147.
 70. Ґрещук Валентина, Ґрещук Василь.Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса “Чорногора говорить” / Валентина Грещук, Василь Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 52–63.
 71. Ґрещук Валентина.Гуцульський діалект в творах І. Франка “Для добра міліонів хай вічно живе…” / Валентина Грещук // Збірник наукових праць на пошану 150-річчя від Дня народження І. Франка. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 367–377.
 72. Ґрещук Валентина.Художні функції гуцульських діалектизмів у белетристичних текстах / Валентина Грещук // Лінгвістичні студії: [зб. наук. праць / укл. А. Загнітко (наук. ред.) та ін.]. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 237–243.
 73. Ґрещук Валентина.Гуцульський діалект у творах І. Франка / Валентина Грещук // “Для добра міліонів. Хай вічно живе”: збірник наукових праць на пошану 150-річчя від дня народження І. Франка / [відп. ред. і упор. Роман Голод]. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – С. 349–367.
 74. Ґрещук Валентина.Гуцульський говір в оповіданні Д. Харов’юка “Полагна” / Валентина Грещук // Етнос і культура / [редкол.: В. І. Кононенко (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай ЦІТ, – 2008. – № 4-5. – С. 106–109.
 75. Ґрещук Валентина, Ґрещук Василь.Гуцульські діалектні риси в повісті Антона Крушельницького “Рубають ліс” / Валентина Грещук, Василь Грещук // Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: [sborník článků / předseda prof. Jozef Anderš]. – Olomouc, 2008. – I čast. – S. 43–50.
 76. Ґрещук Валентина.Всеукраїнська наукова конференція “Гуцульський діалект у писемних пам’ятках та художній літературі” / Валентина Грещук // Українська мова. Науково-теоретичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 127–131.
 77. Ґрещук Валентина.Гуцульські фонетичні риси у мові роману П. Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік” / Валентина Грещук // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі: тези доподей Міжнар. наук. конф.: [до 100-річчя професора Ф.Т.Жилка (5-7 березня 2008 р., Київ) / відп. ред. П. Ю. Гриценко]. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С.69–71.
 78. Ґрещук Валентина.Мова роману Петра Шекерика-Доникова “Дідо Иванчік” / Валентина Грещук // Українознавчі студії / [гол. ред. В. Грещук]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2007-2008. – № 8-9. – С. 48–62.
 79. Ґрещук Валентина.Гуцульські діалектні риси в романі Бориса Загорулька “Чорногора” / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Серія: Філологія / [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – Випуск ХІХ-ХХ. – С. 112–117.
 80. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Лемківський говір у трилогії Д. Бедзика “Украдені гори” / Василь Грещук, Валентина Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2007. – С. 58–65.
 81. Ґрещук Валентина.Гуцульські діалектні риси в мові повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія / [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, – Вип. XV-XVIII. – С. 520–524.
 82. Ґрещук Валентина.Гуцульська говірка в мові оповідань П. Шекерика-Доникова “Нарозумився” та “Когутова рада” / Валентина Грещук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія: Філологія / [редкол.: В. Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – Вип. ХІ-ХІІ. – С. 32–39.
 83. Корягіна Валентина, Ґрещук Василь.Гуцульський діалект у творчості Онуфрія Манчука / Валентина Корягіна, Василь Грещук // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія / [редкол.: В.Г. Матвіїшин (голова) та ін.]. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Випуск ІХ-Х. – С. 54–60.

Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, кафедра загального мовознавства і слов’янських мов (2 жовтня 2019 року  – 2 грудня 2019 року). Довідка № 206-33 від 02.12.2019 р.). Тема стажування «Педагогічні та методичні інновації викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі».

Факультет філології,

кафедра загального та германського мовознавства,

вул. Шевченка, 57,

ауд.408 ГК, м. Івано-Франківськ, 76018

E-mail:  valentyna.greshchuk@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника