Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору студента

2021-2022 навч. рік

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Години Форма контролю
лекції семінарські/

практичні/

лабораторні

самостійна робота
Основи риторики

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

3 3 14 16 60 залік
Старослов’янська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

3 3 12 18 60 залік
Латинська мова

(факультет історії, політології і міжнародних відносин)

3 3 12 18 60 залік
Латинська мова

(Навчально-науковий Юридичний інститут)

4 3 20 28 52 залік

ОСНОВИ РИТОРИКИ (Факультет історії, політології і міжнародних відносин)

Метою викладання навчальної дисципліни Основи риторики є формування теоретичних знань та практичних навичок сучасної риторики, чітка диференціяція риторики і неориторики, формування парадигми дисципліни, розкриття суті риторики в контексті сучасної науки, демонстрація соціальної, наукової, гносеологічної, етичної, культурологічної ролі риторики, окреслення її функціональних параметрів. Курс Основ риторики передбачає розкриття причин відродження дисципліни в ХХ столітті та дослідження її нового історичного та філософського контексту.

 Завдання курсу полягає у вивченні законів ораторського мистецтва та оволодінні практичними навичками публічного виступу, вивченні історії формування законів та традицій ораторського мистецтва та риторики і відпрацюванні на практиці підготовки до виступу та виголошення промови.

 Зміст: розглядаються теоретичні засади дисципліни, особливості риторичної поведінки мовця, нериторичні «збої» та відхилення у тактиці та стратегії мовлення, у підборі лексичних, морфолого-синтаксичних та стилістичних засобів для реалізації конкретного завдання, а також аксіологічні та прагматичні особливості комунікативних інтенцій. Передбачено екскурс в історію риторичних вчень до наших днів, викладено причини криз риторики (епоха софістів, культури «Пізнього Риму», епоха Ренесансу).

ЛАТИНСЬКА МОВА (Факультет історії, політології і міжнародних відносин)

Латинська мова  як один із практичних лінгвістичних курсів у цілісній системі університетської підготовки вчителя історії передбачає ознайомлення з фонетикою, лексикою та граматикою як структурними компонентами давньої мови, і який в міждисциплінарному  поєднанні з педагогічними та гуманітарними науками (методикою викладання історії, педагогікою, всесвітньою історією,  історією України, етнологією, історією культури, філософією) посідає особливе місце у професійному становленні майбутніх педагогів-істориків.Запропоновані для вивчення у цьому курсі питання про походження латинської мови, її особливу роль на всіх етапах формування та розвитку європейської цивілізації, латинську графіку та фонетику, нормативну граматику, лексичний склад і синтаксичні особливості формують осмислений підхід до її  використання у фаховій комунікації та педагогічній діяльності на високому науковому та методичному рівні.

Метою вивчення Латинської мови є пізнання та усвідомлення її структурної організації як цілісної системи та як засобу людського спілкування. До основних завдань належать: визначення ролі та місця латинської мови в історії античності, її використання як реального засобу усного та писемного спілкування періоду Римської імперії, відокремлення народної латини та її роль у формуванні романської групи мов, вплив на виникнення європейської двомовності часів Середньовіччя та Відродження та використання як державної мови Новітнього часу у Ватикані. Курс вивчення однієї із класичних мов майбутніми педагогами-істориками спрямовано на  засвоєння правил вимови голосних звуків і дифтонгів, приголосних та їх сполучень,  правила  графіки; оволодіння нормативною граматикою (частини мови та їх категорії, парадигми відмінювання, найуживаніші синтаксичні конструкції); вивчення лексичного мінімуму як етимологічної основи найуживаніших у повсякденному мовленні українських латинізмів та пояснення їх походження у шкільному освітньому процесі; доцільне та орфографічно  правильне використання на уроках історії латинських фразеологізмів.