Воробець Олексій Дмитрович

Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри загального та германського мовознавства,
заступник завідувача кафедри

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниСтажування та підвищення кваліфікаціїКонтакти

Воробець Олексій Дмитрович у 2008 році закінчив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, отримав диплом магістра за спеціальністю «Мова та література (польська)» та здобув кваліфікацію філолога, викладача польської мови та літератури, української мови та літератури.

Професійна діяльність

З 2008 р. до 2011 р. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі загального і германського мовознавства ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 25 травня 2012 року захистив кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” на тему “Прийменниково-субстантивний комплекс у семантико-синтаксичній структурі речення” (науковий керівник – академік НАПН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального і германського мовознавства Кононенко Віталій Іванович; офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Іваницька Ніна Лаврентіївна, кандидат філологічних наук, доцент Томусяк Людмила Миколаївна) і здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

З лютого 2012 р. до вересня 2014 р. – помічник ректора ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З вересня 2013 р. – викладач кафедри філології та методики початкової освіти педагогічного інституту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З 04.11.2015 р. до 31.10.2018 р. – докторант кафедри загального та германського мовознавства факультету філології ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

З жовтня 2017 р. – старший науковий співробітник, керівник проекту “Семантичний синтаксис української мови: транслінгвістичний аспект”.

З 2018 р. до 2022 р. – доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

З 2019 р. – доцент кафедри загального та германського мовознавства.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Вчене звання: доцент.

Наукова діяльність: автор 55 публікацій, з них 53 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 5 колективних монографій, 40 публікації у фахових виданнях, 10 публікацій в іноземних виданнях. Взяв участь у 46 міжнародних наукових конференціях, в тому числі 15 закордонних (Республіка Польща, Чеська Республіка, Румунія, Латвійська Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Білорусь).

Сфера наукових інтересів – синтаксис української мови, функціонально-семантичні аспекти граматичних одиниць; інформаційні технології у контексті формування комунікативної компетентності майбутніх філологів.

Навчальна діяльність:

забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Загальне та слов’янське мовознавство”; “Лінгвістична семантика: проблеми і перспективи”; “Друга іноземна мова (польська)”; “Зіставно-порівняльні студії української мови на тлі інших слов`янських мов”; “Вступ до мовознавства”; “Типологія слов’янських мов”.

Здійснює керівництво магістерськими роботами.

Організаційна  діяльність: заступник завідувача кафедри.

Державні нагороди / відзнаки / стипендії / премії / гранти:

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2018).
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2018-2020).
 • Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2018).
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2021).

Громадська, наукова, експертна діяльність:

 • З січня 2013 р. – член редакційної колегії наукового збірника Studia Ucrainica Varsoviensia (кафедра україністики, Варшавський університет, Республіка Польща).
 • З січня 2013 р. – заступник керівника наукової школи з мовної семантики, семантичного синтаксису д.філол.н., проф., академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича.
 • З вересня 2015 р.  до серпня 2019 р. – заступник голови Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • З вересня 2015 р. до серпня 2019 р. – відповідальний за науково-дослідну роботу студентів педагогічного факультету ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • З березня 2017 р. до закінчення терміну – член спеціалізованої вченої ради К 20.051.02 ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.
 • З травня 2017 р. – експерт Конкурсу проектів наукових робіт (розробок) молодих вчених МОН України.
 • З вересня 2019 р. – експерт Національного фонду досліджень України.
 • З вересня 2020 р. – експерт експертної групи МОН України для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом «Гуманітарні науки та мистецтво».
 • З жовтня 2020 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм (спеціальність – 35 – Філологія).
 • З листопада 2020 р. – експерт Інституту модернізації змісту освіти МОН України (науково-методична експертиза) конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2020-2021 роках (4 клас та 8 клас).
 • З квітня 2022 р. – експерт з акредитації кваліфікаційних центрів Національно агентства кваліфікацій.

Міжнародні стипендіальні програми/наукові стажування:

1-30.07.2015 – грант на виконання наукової роботи (University of Warsaw, Faculty of “Artes Liberales”).

11-31.12.2016 – грант на виконання наукової роботи (University of Warsaw, Faculty of “Artes Liberales”).

04-30.06.2017 – грант на виконання наукової роботи (University of Warsaw, Faculty of “Artes Liberales”)

09.2017-31.07.2018 – Стипендіальна програма Уряду Республіки Польща для молодих науковців (University of Warsaw Department of Ukrainian).

Навчання у рамках проєкту MoPED №586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP – Estella Daukšiene «Tools and activities for internationalization at home via virtual mobility» and Koen Veermans «Games and simulations in STEM education», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 05.12.2018 р. – 07.12.2018 р., тривалість – 30 год., сертифікат від 07 грудня 2018 р.

Навчання у рамках проєкту MoPED №586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP – «Training for the academic staff of the PNU: implementation of best european practices in educational process», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 29.05.2019 р. – 31.05.2019 р., тривалість – 30 год., сертифікат від 31 травня 2019 р.

Google Scholar_Oleksii Vorobets

ResearchGate_Oleksii Vorobets

Вибрані публікації:

 1. Предикат у структурі речення : [монографія] ; за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – Київ ; Івано-Франківськ ; Варшава : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 408 с. – Режим доступу
 2. Воробець О. Д. Прийменниково-субстантивний комплекс у семантико-синтаксичній структурі висловлення / О. Д. Воробець // Українознавчі студії. – № 11−12. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010−2011. – С. 128−135.
 3. Воробець О. Д. Темпоральна предикація прийменниково-субстантивного комплексу / О. Д. Воробець // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / уклад. А. Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 66−70. – Режим доступу
 4. Воробець О.Д. Прийменниково-субстантивний комплекс у семантико-синтаксичній структурі речення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / О. Д. Воробець. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. –  Режим доступу
 5. Воробець О. Д. Синкретизм прийменниково-субстантивного комплексу в семантико-синтаксичній структурі речення / О. Д. Воробець // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 36-37. – С. 122−125.
 6. Воробець О. Д. Інструменталь у світлі відмінкової граматики (на матеріалі неелементарних речень із прийменниково-субстантивними комплексами) / О. Д. Воробець // Studia Ucrainica Varsoviensia. – Warszawa, 2013. – № 1. – S 55-60.
 7. Воробець О. Позіційна інтерпретація поширювачів у семантичній структурі речення. Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: зб. наук. праць ; наук. ред. Бунчук Б. І. 2014. Вип. : 732-733 : Словянська філологія. С. 198–202.
 8. Воробець О. Постпозиція поширювача семантичної структури речення у лінгвістичному вимірі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки : мовознавство. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун, 2015. № 6 (307). С. 12–16.
 9. Воробець О. Мультивекторність предикації поширювачів семантичної моделі речення польської та української мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: збірник наукових праць / відп. ред. М.Я. Плющ. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. Вип. 12. С. 104–107.
 10. Воробець О. Модифікація мінімальних реченнєвих структур із поширювачами (на матеріалі творів української діаспори). Spheres of Culture. Lublin, 2016. Vol. XV. P. 343–346.
 11. Воробець О. Система парадигм до вивчення поширювачів. Тенденції розвитку української лексики та граматики: монографія. Ч. ІІІ. Warszawa; Івано-Франківськ: Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. С. 160–173.
 12. Воробець О. Функціонально-семантична модель речення: поширювальні інтенції. Молодий вчений. 2017. № 1. С. 261–264.
 13. Воробець О. Поширення як синтаксична категорія неелементарного речення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Лінгвістика. Херсон, 2018. № 34. С. 7–9.
 14. Воробець О. Елементарне та неелементарне (поширене) речення в сучасній українській літературній мові. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. Івано-Франківськ, 2017. № 4(40). 2018. № 3 (47). С. 127–134.
 15. Воробець О. Семантичний синтаксис української мови: традиції та ідеї. Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2018. С. 6‑8.
 16. Vorobets O., Magas N.Presentation of Reality and Irreality in Polish and Ukrainian Languages: COMPARATIVE STUDY. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. 6th ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. P. 112‑129.
 17. Воробець О. Інформаційні технології у контексті формування цифрової компетентності майбутніх учителів. Open educational e-environment of modern University, special edition. Київ: Київський університет ім. Б. Грінченка, 2019. С. 398‑404.
 18. Vorobets O., Iliichuk L. Psychological and Pedagogical Features of Students’ Adaptation to Studying at a Higher Education Institutions. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2020. Vol. 7. № 1. P. 76-89.
 19. Maria Tsurkan, Oleksii Vorobets, Yuliia Popoilyk, Yurchak M. Halyna The Effectiveness Of The Model Implementation Of The Methodological System Of Teaching Ukrainian As A Foreign Language To Medical Students. ALRJournal. 2020; 4(9): 200-208. DOI: 10.14744/ALRJ.2020.21704 Web of Science (0,5 д.а.)
 20. Ілійчук Л.В., Воробець О.Д. Адаптація студентів до навчання у системі внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО. Наступність у реформування системи освіти в гірському регіоні України [колективна монографія] / за наук. ред. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. С.  341-351.

Загальне та слов’янське мовознавство;

Лінгвістична семантика: проблеми і перспективи;

Друга іноземна мова (польська);

Зіставно-порівняльні студії української мови на тлі інших слов`янських мов;

Вступ до мовознавства;

Типологія слов’янських мов;

Основи стилістики сучасної української мови.

Підвищення кваліфікації у формі самоосвіти (інформаційної освіти) обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС) на тему «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» (ГО «Прогресильні», м. Київ), яке відбулося з 15 березня до 19 квітня 2023 р.

Стажування (комплексне підвищення кваліфікації) тривалістю 240 год. (8 кредитів ECTS)  за програмою «Бренд науковця та цифровізація освіти» (Інноваційний університет, 17.02-31.03.2023 р.), (наказ № 280 від 09.05.2023 р.).

Міжнародне стажування  за загальною тематикою «Fundraising and Organization of Project Activities in Educational Establishments: European Experience» обсягом 180 годин (6 кредитів ECTS), тема залікового освітнього проєкту «Цифрова трансформація освітнього середовища закладу освіти (DiTrEdu)», яке відбулося у м. Краків (Республіка Польща) з 11 вересня 2021 р. по 17 жовтня 2021 р. (наказ № 815 від 16.12.2021 р.).

Сертифікати (2023) 

Сертифікати (2022) 

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ, 76018

Е-mail: oleksii.vorobets@pnu.edu.ua

oleksiyvorobets@gmail.com

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника