Кононенко Віталій Іванович

  Доктор філологічник наук,

професор кафедри загального

та германського мовознавства 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїНавчальні дисципліниСтажування та підвищення кваліфікаціїКонтакти

Дійсний член (академік) НАПН України (обраний 30.03.1994 р.) доктор філологічних наук, професор,  заслужений діяч науки і освіти, почесний ректор, завідувач кафедри загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З часу заснування Національної академії педагогічних наук України – член Президії Академії, учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів, член академічних авторських колективів.

В.І.Кононенко – відомий учений у галузі українського, слов’янського і загального мовознавства, етнопедагогіки та лінгводидактики. Зробив вагомий внесок у розробку таких актуальних проблем, як мова і суспільство, мова і культура, мова і етнос, мова і художня література. Своїми дослідженнями суттєво збагатив теоретичні засади українського мовознавства, опрацював наукові принципи побудови підручників і навчальних посібників з української мови. Тема докторської дисертації: “Системно-семантичні зв’язки в синтаксисі” (1977 р.), керівник наукової школи з проблем семантичного синтаксису, фундатор нової галузі в українському мовознавстві – лінгвокультурології. Дослідник мови творів Т.Шевченка, М.Коцюбинського, Лесі Українки, Івана Франка, Василя Стефаника, сучасних письменників України, автор фундаментальних наукових праць з порівняльного вивчення слов’янських мов, доповідач на дев’яти  Міжнародних конгресах україністів, двох Міжнародних конгресах славістів.

Автор більше як 550 наукових праць, понад 40 монографій, підручників і навчальних посібників. Серед них: “Шляхами народних приповідок” (1994), “Символи української мови” (1996, 2013), “Василь Стефаник – художник слова” (1996), “Духовні цінності українського народу” (1999), “Українська мова в освіті” (2000), “Мій рідний край – Прикарпаття” (2000), “Рідне слово” (2001), “Мова. Культура. Стиль” (2002), “Шевченко. Франко. Стефаник” (2002), “Концепти українського дискурсу” (2004), “Українська етнопедагогіка” (2006), “Етнос. Соціум. Культура” (2006), “Мова в контексті культури” (2008), “Українська лінгвокультурологія” (2008), “Текст і смисл” (2012),“Символи української мови” (2013), “Текст і образ” (2014),  “Текст і слово” (2017), “Лінгвопоетичні етюди” (2018), “Український пріоритет” (2019).

Кононеко В. Концепти українського дискурсу (1)“Текст і слово”

Кононенко В. Мова у контексті культури

Кононенко В. Текст і слово

Кононенко В. Лiнгвопоетичнi етюди

Є співавтором фундаментальних академічних видань: “Проблеми порівняльної стилістики східнослов’янських мов” (1981), “Українська мова: Енциклопедія” (1, 2, 3 вид.), “Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи” (2000), “Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002” (2002), “Педагогічна і психологічна науки в Україні” (2002), “Педагогіка і психологія вищої школи” (2007), “Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі” (2008) та ін. Видав серію статей у наукових збірниках університетів Польщі, Чехії, Болгарії, Німеччини.

Під його керівництвом підготовлено і захищено 3 докторські і 48 кандидатських дисертацій. Очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

 НАУКОВІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ:

 1. Google Scholar_Vitalii Kononenko
 2. ResearchGate_Vitalii Kononenko
 3. ORCID_Vitalii Kononenko

 

 1. Монографії
  1. Сила слова. Київ: «Рад. школа», 1976.
  2. Системно-семантические связи в синтаксисе русского и украинского языков. Київ: «Вища школа», 1976.
  3. Науково-технічний прогрес і мова (розділ). Київ: «Наук. думка» , 1978.
  4. Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков (розділ). Київ: «Наук. думка», 1981.
  5. Сопоставительное исследование русского и украинского языков, лексика и фразеология (розділ). Київ: «Наук.думка», 1991.
  6. Символи української мови: Івано-Франківськ: «Плай», 1996.
  7. Василь Стефаник – художник слова (розділ). Івано-Франківськ: «Плай», 1996.
  8. Духовні цінності українського народу (розділ). Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  9. Соборність України: історія і сучасність (розділ). Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  10. Мова. Культура. Стиль. Київ; Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  11. Концепти українського дискурсу. Київ; Івано-Франківськ, «Плай», 2004.
  12. Етнос. Соціум. Культура: регіональний аспект (розділ). Київ; Івано-Франківськ: «Плай», 2006.
  13. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Івано-Франківська область (розділ). Київ: «Знання України», 2010.
  14. Мова у контексті культури. Київ; Івано-Франківськ: «Плай», 2008.
  15. Долі та ролі. Київ: «Мистецтво», 2010.
  16. Предикат у структурі речення (розділ). Київ; Івано-Франківськ; Варшава: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2010.
  17. Текст і смисл. Київ; Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2012.
  18. Символи української мови. 2-ге вид, доповн. і перероб. Київ; Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2013.
  19. Тарас Шевченко: погляд із третього тисячоліття (розділ), Івано-Франківськ:Прикарпат. ун-т , 2014.
  20. Тенденції розвитку української лексики та граматики (розділ). Ч. 1. Варшава; Івано-Франківськ: UniversytetWarszawski, 2014.
  21. Самоідентифікація молоді:соціокультурний і транскультурний виміри (розділ). Київ; Івано-Франківськ:Прикарпат. ун-т, 2014-2015.
  22. Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов (розділ). Київ; Варшава; Івано-Франківськ:Прикарпат. ун-т, 2015.
  23. Текст і образ. Київ; Івано-Франківськ:Прикарпат. ун-т, 2015.
  24. Тенденції розвитку української лексики та граматики (розділ). Ч. 2. Варшава; Івано-Франківськ: UniversytetWarszawski, 2015.
  25. Тенденції розвитку української лексики та граматики (розділ). Ч. 3. Варшава; Івано-Франківськ: UniversytetWarszawski, 2016.
  26. Текст і слово. Київ; Івано-Франківськ:Прикарпат. ун-т, 2017.
  27. Василь Стефаник: наближення (розділ). Івано-Франківськ: Варшава:Прикарпат. ун-т, 2017.
  28. Лінгвопоетичні етюди. Київ; Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2018.
  29. Українськийпріоритет: нація, соціум, культура (розділ). Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2019.
  30. Кононенко В.І. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю: монографія. Київ – Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського нац. університету, 2021. 385 с. (15 др. арк.)

   

  Підручники, навчальні та навчально-методичні посібники

  1. Морозяна купіль. Київ: «Веселка», 1964.
  2. Сопоставительная стилистика русского и украинского языков (розділ):навч. посіб. Київ: «Вища школа», 1980.
  3. Шляхами народних приповідок: посібник для вчителя. Київ: «Проза», 1994.
  4. Національне виховання учнів засобами українського народознавства (розділ): посібник для вчителів. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 1995.
  5. Українська етнолінгводидактика. Івано-Франківськ: Укр. етнопедфг. і народозн., 1995.
  6. Формування етнолінгводидактичної культури студентів: метод. посібник. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 1996.
  7. Етнолінгводидактика: навчально-культурні цінності:навч.-метод. рекомендації. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 1997.
  8. Етнолінгводидактика:навч. посібник. Івано-Франківськ: «Плай», 1998.
  9. Мій рідний край – Прикарпаття (розділ): навч. посібник. Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  10. Прикарпатський університет: здобутки і перспективи (розділ). Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  11. Рідне слово: підручник для шкіл. Київ: «Богдана», 2001.
  12. Українська етнопедагогіка (розділ). Київ; Івано-Франківськ: «Плай», 2005.
  13. Контрастивна граматика української та польської мов (у співавторстві з І.В. Кононенко); навч. посібник. Київ: «Вища школа», 2006.
  14. Етнопедагогічні засади українського дошкілля (розділ): навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ: «Плай», 2008.
  15. Українська лінгвокультурологія: навч. посібник. Київ: «Вища школа», 2008.
  16. Етнопедагогічна складова процесу формування компетентностімолодшихшколярів (розділ):навч.-метод. посібник. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2009.
  17. Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вищих закладах Прикарпатського регіону (розділ): навч.-метод. посібник. Київ; Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2009.
  18. Українська мова: традиції та сучасність. Київ; Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2009.
  19. Контрастивна граматика української та польської мов (у співавторстві з І.В. Кононенко). 2-ге вид. Київ: «Слово», 2010.
  20. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей (розділ):навч.-метод. посібник. Київ; Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2011.

   

  Наукові статті

  1. Кононенко В. Ліроепічні мотиви в художньому дискурсі Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах; упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 260-272 (0,8 др. арк.)
  2. Кононенко В. Образотворення в лінгвістичному світі Валерія Шевчука. Стефаниківський ЧИН: антологія; упоряд. Є.М. Баран. Івано-Франківськ. Вид-во Прикарпатського нац. університету, 2021. С. 73-79 (0,7 др. арк.).
  3. Kononenko V. Idiostylistic Parametrs of Fictional Discourse. Journal of Vasiyl Stefanyk Precarpathian National University. Series  of Social and Human Sciences. Vol. 7. No 2, 2020. P. 51-60. (0,7 др. арк.).
  4. Кононенко В.І. Діалектна стихія в українських художніх текстах. Українська мова. Інститут української мови НАН України. 1 (77). 2021. С. 116-121 (0,4 др. арк.).
  5. Із спостережень над синтаксисом мови російських і українськихприказок і прислів’їв. Студентські наукові праці Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Київ: КДУ, 1955.
  6. Синоніміка безприсудкових конструкцій з порівняльним сполучником. Мовознавство. № 1.
  7. Синоніміка конструкцій з порівняльним сполучником. Українська мова і література в школі. № 1.
  8. Відокремлення синтаксичних конструкцій із сполучником як. Українська мова в література в школі. № 11.
  9. Синоніміка конструкцій із сполучником ніж. Українська мова і література в школі. № 5.
  10. Омонімія прийменникових словосполучень. Українська мова і література в школі. № 9.
  11. Омонімія безприйменникових словосполучень. Українська мова і література в школі. № 5.
  12. Гриценко А.П. Складносурядне речення в українській мові. Українська мова і література в школі. № 1.
  13. Омонімія синтаксичних конструкцій. Мовознавство. № 2.
  14. Нові тенденції в розвитку сучасного синтаксису. Українська мова і література в школі. № 1.
  15. Антоніміка синтаксичних конструкцій. Мовознавство. № 6.
  16. Омонімія займенників. Рідне слово. Вип. 9.
  17. Омоніміка фразеологічних зворотів і вільних сполучень слів. Українська мова і література в школі. № 3.
  18. Проблеми стилістичного синтаксису. Українська мова і література в школі. № 4.
  19. Подвійні синтаксичні зв’язки. Українська мова і література в школі. № 11.
  20. Конструкции с компаративом в русском и украинском языках. Исследования по русскому языку. Київ: КДПІ, 1976.
  21. Семантичні зв’язки в синтаксисі. Мовознавство. № 1.
  22. Синтаксична метафора. Методика викладання української мови і літератури. Вип. 7.
  23. Сполучуваність слів і культура мовлення. Українська мова і література в школі. № 9.
  24. Стилістичний аспект синтаксису. Слово і труд. Київ: «Наук. думка», 1976.
  25. Конструктивна онмонімія в науковій літературі. Науково-технічний прогрес і мова. Житомир: ЖДПІ, 1976.
  26. Русанівський В.М. Методологія, теорія і часткові методи лінгвістичних досліджень. Общественные науки в СССР. Языкознание. Москва, 1976.
  27. Стилистическая дифференциация синтаксических рядов в восточнославянских языках. Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков. Киев: Ин-т языковедения им. А.А. Потебни, 1977.
  28. «Хай слово мовлено інакше». Культура слова. Вип. 12.
  29. Прийменниково-субстантивний комплекс в аспекті синтаксису. Мовознавство. № 3.
  30. Сопоставительное изучение словосочетаний русского и украинского языков. Русский язык и литература в школе. 1978. № 4.
  31. Принципи синтаксичного розбору. Українська мова і література в школі. № 4.
  32. Долаючи несумісність (означення при особових займенниках). Культура слова. Вип. 16.
  33. Синтаксис перекладів художніх текстів з української на російську. Українське мовознавство. № 7.
  34. К сопоставительному исследованию синтаксиса восточнославянских языков. Вопросы языкознания. № 1.
  35. Синтаксичні зв’язки в ускладненому реченні. Українська мова і література в школі. № 1.
  36. Закономірності внутрішньоструктурного розвитку східнослов’янських мов. Мовознавство. № 6.
  37. Словарь украинского языка: проблемы и суждения (в соавторстве с Ф.П. Филиным, С.Ф. Бевзенко). Вопросы языкознания. № 6.
  38. Вихованець І.Р. Прийменникова система українськоїмови. Мовознавство. № 1.
  39. Підвищувати рівень викладання мови. Початкова школа. № 9.
  40. Проблеми дослідження українсько-російських і російсько-українських міжмовних зв’язків. Мовознавство. 1983. № 2.
  41. Основные тенденции внутриструктурного развития и взаимодействия современных восточнославянских языков (в соавторстве с Г.П. Ижакевич). IXМіжнародний зїзд славістів. Словянське мовознавство. Київ: «Наук. думка», 1983.
  42. Basic Trenis in Innerstrudural Development and Interaction between modern bast Slanic Langua-ges. IХ Международный съезд славистов. Москва: «Наука», 1983.
  43. Речення на означення кількості. Українська мова і література в школі. № 4.
  44. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. Українська мова і література в школі. № 8.
  45. Підготовка вчителя-мовника. Мовознавство. № 2.
  46. Проблема словосполучення в синтаксичній концепції О.О. Потебні. Наукова спадщина О.О. Потебні і сучасна філологія. Київ: «Наук. думка», 1985.
  47. Прийменниково-відмінкова форма в граматичномуіченні О.О. Потебні. Творчаспадщина О.О. Потебні й сучасніфілологічні науки. Харків: ХДУ, 1985.
  48. Фразеологія російської і української мов у зіставному аспекті. Мовознавство. № 11.
  49. К сопоставительному изучению восточнославянской фразеологии. IХ Республіканська славістична конференція. Одеса: ОДУ, 1987.
  50. Процессы лексико-семантической и синтаксической номинации в современных восточнославянских языках (в соавторстве с Г.П.Ижакевич). Х Міжнародний зїзд славістів. Словянське мовознавство. Київ: «Наук. думка», 1988.
  51. Ліричний компонент у побутово-розмовному контексті (на матеріалі художніх творів М. Коцюбинського). Наукова конференція, присвячена 125-річчю від дня народження М. Коцюбинського. Івано-Франківськ: ІФДПІ, 1989.
  52. Процеси формування і розвитку російської і української фразеології. Мовознавство. № 5.
  53. Слово Шевченка: поетична парадигма. Тарас Шевченко – поет, революціонер, мислитель. Івано-Франківськ: ІФДПІ, 1989.
  54. Експресія синтаксису В. Стефаника. Стефаниківські читання. Івано-Франківськ: ІФДПІ, 1990.
  55. Семантичні процеси в українській фразеології. Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ: ІФДПІ, 1990.
  56. Процессы семантизации в современных восточнославянских языках. Закономерности языковой эволюции. Рига:Латв. ун-т, 1990.
  57. Національно-культурний мовний компонент у структурі художніх текстів В. Стефаника. Василь Стефаник і українська культура. Івано-Франківськ: ІФДПІ, 1991.
  58. Словесні символи в семантичній структурі фраземи. Мовознавство. № 6.
  59. Елементи козацького мовлення в сучасній українській мові. 500-річчя українського козацтва і Галичина. Івано-Франківськ: «Галичина», 1992.
  60. Мова і культура в концепції І. Огієнка. Іван Огієнко і національно-духовне відродження України: ІФДПІ, 1992.
  61. Поетичне слово Богдана Лепкого. Богдан Лепкий – письменник, учений, митець. Івано-Франківськ, ІФДПІ, 1992.
  62. Активізація західноукраїнського варіанту в розвитку літературної мови доби О. Духовича (у співавторстві з В.В. Ґрещуком). О. Духович ісловянський світ. Ужгород: УДУ, 1993.
  63. Проблеми зіставного вивчення української і російської фразеології: стилістичний аспект. Стилистика русского языка: теория и сопоставительный аспект. Киев: КДУ; Харьков: ХДУ, 1993.
  64. Засвоєння народної фразеології як фактор національного виховання дітей. Народні традиції, звичаї та обряди – основа національного виховання у дошкільних закладах України. Івано-Франківськ: ОІПОПП, 1993.
  65. Омелян Огоновський в оцінці Івана Франка (у співавторстві з В.В. Ґрещуком). «Просвіта»: історія, постаті, чин. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1993.
  66. Теорія символу і національна ідея в концепції М. Костомарова. Микола Костомаров –  історик, письменник, педагог. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1993.
  67. Українська народна фразеологія: трансформація образу. Мовознавство. № 5.
  68. Українська народна фразеологія: проблеми внутрішньої форми. Семантика мови і тексту. Вип. 2. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1993.
  69. Художня проза В. Стефаника: психологічний контекст. Вип. 2. Стефаниківські читання. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1993.
  70. National and cultural presuppesitions of Ukrainian phrasems. Другий Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича АН України, 1993.
  71. Гуцульські мовні елементи в художньому тексті. Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 1994.
  72. Етнолінгводидактика: проблеми й перспективи. Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. 1994. № 3.
  73. Етнолінгвістичні етюди. На рушничок стати. Психолого-педагогічні новини: АПН України. 1994. № 3.
  74. Етнолінгвістичні етюди. Нагріти чуба. Психолого-педагогічні новини: АПН України. 1994. № 3.
  75. Етнолінгвістичні етюди. Скочила з пенька плахта рябенька. Психолого-педагогічні новини: АПН України. 1994. № 3.
  76. Вторинна номінація прикметників в аспекті синтаксису (у співавторстві з І.В. Кононенко). Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: «Плай», 1995.
  77. Навчально-виховний процес у світлі українознавства. Модернізація системиосвіти в Україні на засадах національної традиції та етнопедагогіки, гуманізації і демократизації, світового досвіду. Івано-Франківськ: «Плай» 1995.
  78. Рідна мова як засіб національного виховання. Українське народознавство і проблеми виховання учнів. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 1995.
  79. Словесні символи: проблеми інтерпретації. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 1. Івано-Франківськ: «Плай», 1995.
  80. Віха в історії духовності. Українознавство: хрестоматія. Кн. 1. Київ: «Либідь», 1996.
  81. Система і текст: процеси символізації. Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ: «Плай», 1996.
  82. Словесні символи в системі і тексті. Проблеми аналізу тексту в сучасній науці. Івано-Франківськ: «Плай», 1996.
  83. Сценічний діалог: до вивчення ідіостилю І. Карпенко-Карого. Іван Карпенко-Карий – великий український драматург. Київ: КДУ, 1996.
  84. Українство в словесній символіці. Ш Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Харків: ХДУ, 1996.
  85. Художній світ Степана Пушика. Дзвін. № 7.
  86. Атрибутивність як категоріальна ознака в світлі граматичної концепції О.О. Потебні (у співавторстві з І.В. Кононенко). Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 2. Івано-Франківськ: «Плай», 1997.
  87. Теоретико-методологічні проблеми українознавства як науки. Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 1997.
  88. Філософські аспекти українознавчих дисциплін. Філософія освіти в сучасній Україні. Київ: ІЗМН, 1997.
  89. Іван Франко і проблема варіативності української літературної мови. Іван Франко і національне та духовне відродження України. Івано-Франківськ: «Плай», 1997.
  90. Ціннісні орієнтації у викладанні української мови. Цінності освіти і виховання. Київ: АПН України, 1997.
  91. Слово і образ у творчості Василя Стефаника. Василь Стефаник і його епоха. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. Т. 7/8. Kraków: Szwajpolt Foil. 1998.
  92. Атрибут у семантичній структурі символу (у співавторстві з І.В. Кононенко). Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 4. Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  93. Видатний педагог. Сподвижник української етнопедагогіки (на пошану дійсного члена АПН України Мирослава Стельмаховича). Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  94. Мовностилістичні особливості українських перекладів поезії Адама Міцкевича. Polskoukraińskiezwazkiliterackie, kulturalne i historyczne w XIXXX wieku.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 8-9. Warszawa,1999.
  95. Оцінка як етнолінгвістична категорія. Українознавчі студії. № 1. Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  96. Символіка давнього Галича. Галич і Галицька земля в українському державотворенні (до 1100-річчя Галича і 800-річчя Галицько-Волинського князівства). Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  97. Сучасна Україні: українознавчий аспект. Україна: державність, історія, перспективи. Івано-Франківськ: «Плай», 1999.
  98. Українська мова в системі національного виховання молоді. Українська система виховання: проблеми, перспективи. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 1999.
  99. Вставлені слова, словосполучення і речення. Українська мова: енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2000.
  100. Вставні слова, словосполучення і речення. Українська мова: енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2000.
  101. Однорідні члени речення. Українська мова: енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2000.
  102. Узагальнювальне слово. Українська мова: енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2000.
  103. Ускладнене просте речення. Українська мова: енциклопедія. Київ: Укр. енциклопедія, 2000.
  104. Етнічно-регіональний мовленнєвий етикет галичан. Українознавчі студії. № 2. Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  105. Етнологічні засади вивчення української мови. Українська мова в освіті. Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  106. Історик, педагог, громадянин (слово про Олександра Карпенка). Галичина. 2000. № 5-6.
  107. Мовостиль українських перекладів поезії Юліуша Словацького. Polskoukraińskie stosunki: wczoraj, dziś, jutro. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 10. Warszawa, 2000.
  108. Науково-педагогічні ідеї у змісті української етнолінгводидактики. Теоретико-методологічні засади поєднання ідей народної і наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. інародозн., 2000.
  109. Слово про митрополита Андрея Шептицького. Спадщина метрополита Андрея Шептицького в національному й духовному відродженні України. Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  110. Українська мова в системі національного виховання молоді. Українська система виховання: проблеми, перспективи. Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  111. Українська мова як національний феномен. Філософія освіти XXI століття: проблеми і перспективи. Вип. 5. Київ: «Знання», 2000.
  112. Українські переклади Біблії і художній текст. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 5. Івано-Франківськ: «Плай», 2000.
  113. Державна політика в гуманітарній освіті. Державна політика в гуманітарній сфері. Івано-Франківськ: «Плай», 2001.
  114. Етнологічний аспект тексту. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 6. Івано-Франківськ: «Плай», 2001.
  115. Історія вчить. Галичина в Другій світовій війні (1939-1945). Івано-Франківськ: «Плай», 2001.
  116. Мова і народна культура. Мовознавство. № 3.
  117. Поетичний дивосвіт Ліни Костенко. Українознавчі студії. №.3. Івано-Франківськ: «Плай», 2001.
  118. «Проглас» Дмитра Павличка. Дмитро Павличко. Проглас. Івано-Франківськ: «Плай», 2001.
  119. Слово-образ і слово-ідея: Шевченкові архетипи. Перевал. № 1-2. Івано-Франківськ, 2001.
  120. Українські переклади Біблії і мова художньої літератури. Tysiąć lat chrześcijaństwa na Ukrainie w kontekśtie Roku Milenijnego.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 11-12. Warszawa, 2001.
  121. Формування нових сполук офіційно-ділового мовлення в процесах українського державотворення. Nowafrazeolodia w nowejEuropie. Slowo. Tekst. Czas. Yreifswald, 2001.
  122. Європейський за змістом, національний за духом. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  123. Закоханий у книжку (Слово про Володимира Полєка). Сівач духовності: зб. спогадів, статей і матеріалів, присвяч. проф. В. Полєку). Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  124. Мовна оцінка в етнокультурному аспекті. Четвертий Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Київ: «Пульсари». 2002.
  125. Народна мова в загальноукраїнському аспекті. Та долю він обрав – душі неспокій: на пошану Миколи Плав’юка. Київ: Вид-во ім. О. Теліги. 2002.
  126. Національно-культурний компонент у системі формування сучасної мовної особистості. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992-2002. АПН України. Ч. 2. Харків: ОВС, 2002.
  127. Патріарх Йосиф Сліпий і Україна. Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність. Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  128. Українські переклади Біблії в розвитку літературної мови. Кардинал Йосиф Сліпий і сучасність. Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  129. Прикарпатський університет: поступ і перспективи. Ukraina i Polska na progu nowego tysiąclecia.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 13-14. Warszawa, 2002.
  130. Синтаксис і словотвір: спільні процеси й тенденції. Актуальні проблеми українського словотвору. Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  131. Українська мова як об’єкт вивчення. Академії педагогічних наук України – 10 років. Київ: АПН України, 2002.
  132. Шевченкові архетипи. Шевченко. Франко. Стефаник. Івано-Франківськ: «Плай», 2002.
  133. Вставлені слова, словосполучення і речення. Українська мова: енциклопедія. 2-ге вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2002.
  134. Вставні слова, словосполучення і речення. Українська мова і енциклопедія. 2-ге вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2002.
  135. Однорідні члени речення. Українська мова: енциклопедія. 2-ге вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2002.
  136. Узагальнювальне слово. Українська мова: енциклопедія. 2-ге вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2002.
  137. Ускладнене просте речення. Українська мова: енциклопедія. 2-ге вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2002.
  138. Етнологічний аспект у вивченні тексту. П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство. Чернівці: «Рута», 2003.
  139. Із когорти визнаних педагогів. Українська педагогіка на межі тисячоліть: на пошану Б.М. Ступарика. Івано-Франківськ: «Плай», 2003.
  140. Концепт Воля: етнолінгвістичний аспект. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія.Вип. 8. Івано-Франківськ: «Плай», 2003.
  141. Концепти Мрія і Надія в художньому дискурсі Лесі Українки. Українознавчі студії. № 4-5. Івано-Франківськ:«Плай», 2003.
  142. Криворівня. Переднє слово. Криворівня. Матеріали міжнар. наук. конф. Івано-Франківськ: «Плай», 2003.
  143. Криворівня і Михайло Коцюбинський. Криворівня. Матеріали міжнар. наук. конф. Івано-Франківськ: «Плай», 2003.
  144. Мова в контексті української культури. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2003. № 1.
  145. Побутово-розмовне мовлення галичан. Polskoukraińskiе spotkania.Warszawsk Zeczyty Ukrainoznawcze. 15-16. Warczawa, 2003.
  146. Галичина в етнічно-мовному вимірі. Україна соборна. Вип. 1. Київ: Ін-т наук. і освіт. технологій, 2004. Вип. 1.
  147. Категорія атрибутивності в світлі граматичної концепції О.О. Потебні (у співавторстві з І.В. Кононенко). О.О. Потебня й актуальні питання мови та культури. Київ: Видавн. Дім Д. Бураго, 2004.
  148. Художній світ Степана Пушика. Слово і доля: на пошану письменника, проф. Степана Пушика. Івано-Франківськ: «Плай», 2004.
  149. Мовні контакти в етнологічному аспекті. Ukrainica 1. Součazná ukrajnistika.Problemy jazyka, literatury a kultyry. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004.
  150. Україністика Варшавського університету в контексті українознавчих студій в Україні. Stan i perspektywy studiów ukrainoznawczych.Warszawskie ZeszytyUkrainjznawcze. 17-18. Warszawa, 2004.
  151. Духовно-культурні концепти в системі формування національної самосвідомості молоді. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання. Івано-Франківськ: «Плай», 2005.
  152. Концепт родини в лінгвокультурологічному аспекті. Проблеми української народної педагогіки. Теорія і практика. Івано-Франківськ: «Плай», 2005.
  153. Концепти української культури. Україна соборна.Вип.2, ч.2. Київ: Ін-т наук. і освіт. технологій, 2005.
  154. Концепт і символ. Доля. Людина. Світ: до 70-річчя проф.         М.П. Кочергана. Київ: ВЦ КНЛУ, 2006.
  155. Концепти художнього дискурсу: страх і сміх Михайла Коцюбинського. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2006. № 2-3.
  156. Концептологія в лінгвістичному аспекті.Мовознавство. № 2-3.
  157. Мовна компетенція в етнолінгвістичному аспекті. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 11-12. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. Вип. 11-12.
  158. Смислова структура концепта. Семантика мови і тексту. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.
  159. Мовостиль Дмитра Павличка як перекладача польської поезії. Ukraina w oczach Polaków i Polska w oczach Ukrainców.Warszawskie Zeczyty Ukrainoznawcze. 21-22. Warszawa, 2006.
  160. Етнологічна компетенція як чинник формування мовної картини світу особистості. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія.Вип. 13-14. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.
  161. Компенсаційна компетенція в етнолінгвістичному вимірі. Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 2007.
  162. Концепт в етнолінгвістичному аспекті. Етнолінгвістичні студії. №.1. Житомир: «Полісся», 2007.
  163. Концепт гра в лінгвокультурологічному вимірі. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія.Вип. 15-18. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007.
  164. Смисл у семантичній структурі тексту: концепти. Наук. вісник Чернів. ун-ту. Вип. 321/322. Чернівці: «Рута», 2007.
  165. Смисл у функціонально-комунікативному аспекті. Ономастика і апелятиви: на пошану 80-річчя В.О. Горпинича. Вип. 30. Донецьк: ДНУ, 2007.
  166. Формування національно-культурної картини світу студентів. Педагогічна і психологічна науки в Україні. Педагогіка і психологія вищої школи. Т. 4. Київ: «Пед. думка», 2007.
  167. Формування українознавчої компетенції особистості: етнопедагогічний вектор. Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи та методи дослідження. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 2007.
  168. Функціонально-комунікативні аспекти Академічного тлумачного словника української мови. Мовознавство. № 6.
  169. Вставлені слова, словосполучення і речення. Українська мова: енциклопедія. 3-тє вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2007.
  170. Вставні слова, словосполучення і речення. Українська мова: енциклопедія. 3-тє вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2007.
  171. Однорідні члени речення. Українська мова: енциклопедія. 3-тє вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2007.
  172. Узагальнювальне слово. Українська мова: енциклопедія. 3-тє вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2007.
  173. Ускладнене просте речення. Українська мова: енциклопедія. 3-тє вид. Київ: Укр. енциклопедія, 2007.
  174. Концептосфера поетичного дискурсу Івана Франка. Iwan Franko w kontekśctie literatury, kultury, histoviii stosunków polskoukraińskich.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze.23-24. Warszawa, 2007.
  175. «Правда та кривда» в українському дискурсі. Ukraina.Teksty i konteksty: Ksiȩga jubilеuszowa Profesorowi Stefanowi Kozakowi.Warszawa, 2007.
  176. Концепт жалість/жалощі в етнолінгвістичному вимірі. Наук. вісник Чернів. ун-ту. Слов’янська філологія. Вип. 382-384. Чернівці: «Рута», 2008.
  177. Концепт мудрість в етнолінгвістичному аспекті. Українознавчі студії. № 8-9. Івано-Франківськ: ВДВЦІТ, 2008.
  178. Мовна особистість і національний психотип. Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі. Київ: АПН України. 2008.
  179. Мовостиль західноукраїнських письменників: регіональний аспект. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 19-20. Івано-Франківськ: ВДВЦІТ, 2008.
  180. Поетична концептосфера Івана Франка: пошуки правди. «Для добра міліонів хай вічно живе»: зб. наук. праць на пошану 150-річчя від дня народження Івана Франка. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.
  181. Сполучник у системі української мови. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2008. № 4-5.
  182. У пошуках стилю: творчість сучасних західноукраїнських письменників. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2008. № 4-5.
  183. Формування мовної особистості у дошкільному віці. Вісник Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. Вип. 17-18. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008.
  184. Українська лінгвокультурологія: аспекти вивчення. Ukrainsea III. Současná Ukrajnistika.Problémyjazyka,literatury a kultury. Č. 2. Olomouc: Univerzita Palackého w Olomouci, 2008.
  185. Микола Гоголь і Михайло Коцюбинський: культурні концепти. Вісник Черкас. ун-ту. Сер.: Філол. науки.Вип. 169. Черкаси. Вид-во Черкас. ун-ту. 2009.
  186. Голоси та маски в поетичному дискурсі Івана Драча. Наук. вісник Чернів. ун-ту.Слов’янська філологія. Вип. 323/324. Чернівці: Рута, 2009. Вип.
  187. Етнокультурні конотації смислу. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 21-22. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2009.
  188. Західноукраїнські художні тексти в аспекті загальнолітературного мовостилю. Філологічні студії. На пошану доктора філолог. наук., проф. С.І. Дорошенка. Харків: ХНПУ, 2003.
  189. Знаний учений-українознавець. Василь Ґрещук. Студії з українського мовознавства: вибрані праці. Івано-Франківськ: «Місто НВ», 2009.
  190. Компенсаційно-пізнавальна компонента у системі компетенцій сучасного студента. Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України. Київ: «Пед. думка», 2009.
  191. Мовна освіта та мовленнєва практика і регіональний вимір. Вісник Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. Іип. 18-19. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. Вип.
  192. Поборник національної школи. На пошану Романа Скульського. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009.
  193. Галицькі мовні елементи в текстах письменників Наддніпрянщини. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 25-26. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2010.
  194. Дослідження конотативних власних імен. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту.2010. Вип. 25-26.
  195. Концептосфера в етнолінгвістичному вимірі. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.Вип. 21. Донецьк: Донец. ун-т., 2010.
  196. Національно-виховний потенціал українознавства. Формування етновиховного простору навчальних закладів західноукраїнського регіону: стан і перспективи. Івано-Франківськ: Укр. етнопедаг. і народозн., 2010.
  197. Предикати у логіко-семантичному вимірі. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 23-24. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2010.
  198. Словесні символи в українськійі польській мовах: етнолінгвокультурологічний аспект (у співавторстві з І.В. Кононенко). Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2010. № 6-7.
  199. Художні тексти в сучасних процесах мовотворення. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія.Вип. 27-28. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2010.
  200. Мовно-культурні процеси в освітньому просторі. Шлях освіти. № 2.
  201. Поетичний ідіолект у формуванні сучасного художнього мовостилю. Життя у слові: зб. наук. праць на пошану акад. В.М. Русанівського. Київ: Видавн. Дім Д. Бураго, 2011.
  202. Поетичні антропоніми в образному мовомисленні. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 29-31. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2011.
  203. Просвітницька місія Дмитра Степовика. Професор Дмитро Степовик – визначний мистецтвознавець і богослов на Прикарпатті. Івано-Франківськ: Івано-Франків. істор.-мемор. музей Олекси Довбуша, 2011.
  204. Теоретико-методологічні засади оновлення змісту мовної освіти. Вісник Прикарпат. ун-ту. Педагогіка. № 11-12. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2011.
  205. «Тиша битви виліплена з крику…»(поетичне слово Миколи Вінграновського). Українознавчі студії. № 11-12. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2010-2011.
  206. Авторське мовлення Василя Стефаника. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Випе. 34-35. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2012.
  207. Лінгвокультурологія в системі мовної освіти. Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць. Т. 5. Вища школа. Київ: «Пед. думка», 2012.
  208. Мовний світ сучасного школяра. Етновиховний простір сучасного загальноосвітнього навчального закладу: теорія і практика. Київ; Івано-Франківськ: «Наук. думка», 2012.
  209. Мовно-естетична парадигма поетики Тараса Мельничука. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 32-33. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2012.
  210. Переспіви псалмів: українські поети в пошуках сповідальних інтонацій. Українознавчі студії. Вип. 13-14. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2012-2013.
  211. Славетний українознавець. Семантика мови і тексту: матер. XIМіжнар. наук. конф. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2012.
  212. Психоповедінкові домінанти в лінгвоментальному вимірі (у співавторстві з І.В. Кононенко). Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2011-2012. № 8-9.
  213. Віталій Макарович Русанівський. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2011-2012. № 8-9.
  214. Юрій Володимирович Шевельов. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2011-2012. № 8-9.
  215. Трансформації художнього мовостилю: поетичні тексти. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія. Вип. 36-38. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2012.
  216. Українська лінгвокультурологія: проблеми та перспективи. VIIМіжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Київ: НАН України, 2012.
  217. Слов’янські мови в типологічному вимірі. Ірина Кононенко. Українська та польська мови: контрастивне дослідження. Iryna Kononenko. Jȩzyk ukraiński i polski: stadium kontrastywne.Warszawa: Wyd-wo Universytetu Warszawskiego, 2012.
  218. Лінгвопоетичні виміри сучасного текстотворення. Мовознавство. № 4.
  219. Лінгвокопцепти Євгена Плужника. Studia Ucrainica Varsoviensia. 1. Warszawa, 2012.
  220. Ключові висловлення як текстотвірні знаки. Українська мова. № 1 (49). Ін-т української мови НАН України. 2014.
  221. Мова в етнокультурному вимірі. Гірська школа українських Карпат. № 11.
  222. Концептуалізація свого й чужого. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2014. № 10-11.
  223. Андрій Олександрович Білецький (1911-1985). Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2013-2014. № 10-11.
  224. Ніна Василівна Гуйванюк (1949-2013) (у співавторстві з В.В. Ґрещуком). Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту. 2013-2014. № 10-11.
  225. Метаморфози сполучуваностів українських модерних текстах. Studia Ucrainica Varsoviensia 2.Warszawa, 2014.
  226. Стратегії позитиву в етнокультурному вимірі. Українознавчі студії. Вип. 15-16. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2014-2015.
  227. «Три зозулі з поклоном» Григора Тютюнника: образ автора. Українознавчі студії. Вип. 15-16. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2014-2015.
  228. Процеси оновлення українського художнього ідіолекту: модерні прозові тексти. Мовознавство. № 3.
  229. Образ «український інтелігент»: лінгвокультурологічний вимір. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія.Вип. 44-45. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2015.
  230. Zinguisstic and Cultural Studies: The Auest for New Idens.Journal of VasylStefanykPrecarpathian National University and HumarScientifikElition. Vol. 1. No 4.
  231. «Мерехтіння смислів» у процесах текстотворення. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. № 2 (30). Івано-Франківськ, 2015.
  232. Інтеграція гуманітарної науки й освіти в процесах державотворення. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. 2016. № 2 (91).
  233. Історико-лінгвістична славістика: концепції, ідеї, рішення. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2016. № 12-13.
  234. Еквівалентність стійких висловів у лінгвокогнітивному вимірі. Жаба давить. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2016. № 12-13.
  235. Стійкі вислови в лінгвокогнітивному вимірі. Глухий кут. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2016. № 12-13.
  236. Смислове розмаїття художніх текстів Василя Стефаника. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. № 2 (34). Івано-Франківськ, 2016.
  237. Логоепістема здоровий глузд: лінгвокогнітивний вимір. Slowo u Slowian. Wpluw Jezyków sąsidujązcuch na rozwój jȩzuka ukraińskiego. Kraków: Wud-ctwo«scriptum», 2016.
  238. Логоепістема глупота: лінгвокогнітивний вимір. Українознавчі студії. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2016-2017. № 17-18.
  239. Лінгвокогнітивна інтерпретація гіперболічних і квазігіперболічних утворень. Українська мова. Ін-т української мови НАН України. 2017. № 2 (62).
  240. Процеси оновлення образотворення в сучасному українському художньому дискурсі. Рідне слово в етнокультурному вимірі. Native word in Ethnocultural Dimtnsion. Дрогобич: Дрогоб. пед. ун-т, 2017.
  241. Вчений. Педагог. Людина. Шлях до себе – шлях до людей. До 70-річчя В. Кременя. Київ: «Знання Україна», 2017.
  242. Reader’ Dichotomy: Zinggistic and Coggitive Intentions. Jonrnal of Vasyl Stefanyk Precarpathion National University, Scientifik and Human Edition. 2017. Vol. 4. No
  243. Слов’янські мови в типологічному вимірі. Ірина Кононенко. Українська та польські мови: контрастивне дослідження. Iryna Kononenko. Jȩzyk ukraiński i polski: stadium kontrastywne. 2-ге вид. Warszawa: Wyd-ctwa Uniwersytetu Warszawskiedo, 2017.
  244. Тарас Шевченко: образ автора в мовно-поетичному вимірі. IX Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Київ: НАН України, 2017.
  245. Лінгвопоетичний світ Юрія Андруховича і Оксани Забужко. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2017-2018. № 14-15.
  246. Образ письменника у дзеркалі ідіостилю. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2017-2018. № 14-15.
  247. Український новостиль: лігнвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана. Українознавчі студії. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2018. Вип. 19.
  248. linguopoctica Today Journal of VasylStefanykPrecarpathion National University. Scientifik and Human Edition. 2018. Vol. 5. No
  249. A Sower in the Field of Education. Dedicated of the 70 tn Anniversaty of Vasyl Hryhorovych Kremin. Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpathion National University. Scientifik and Human Edition. 2018. Vol. 5. No
  250. Семантичні інновації в структурі українського художнього дискурсу. Studia Ucrainica Varsoviensia. Warszawa: Universytet Warszawski, 2018.
  251. Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс. Українська мова: Ін-т української мови НАН України. 2019. № 3.
  252. Мовно-естетичні параметри новостилю в прозових текстах українських письменниць. Прикарпатський вісник НТШ. Слово.№ 2 (54) Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2019.
  253. Словесна символіка в сучасному українському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір. Лінгвістичні дослідження. Вип. 51. Харків, ХДПІ, 2019.
  254. Стилістика жаху: химерні образи в текстах Валерія Шевчука. Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. Вип. 70. Львів: Львів. ун-т, 2019.
  255. Покликання вченого-українознавця. На сторожі слова: зб. наук. праць на пошану проф. Василя Ґрещука. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2019.
  256. Процеси метафоризації тексту в національно-культурному мовному вимірі. На сторожі слова: наук. праці на пошану проф. Василя Ґрещука.  Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2019.
  257. Василь Ґрещук – людина, вчений, педагог. Прикарпатський вісник НТШ. Слово.№ 2 (54). Івано-Франківськ, 2019.
  258. Публіцистичний компонент сучасного художнього дискурсу. Окриленість словом: зб. наук. праць на пошану проф. Степану Хоробу. Івано-Франківськ: Прикарпат. ун-т, 2019.
  259. Український верлібр: інтерпретація текстів. Вісник Прикарпат. ун-ту. Філологія: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2019. Вип. 46.
  260. Українські мовознавці: Нотатки (брошура у співавторстві з В.В. Ґрещуком). Івано-Франківськ , Вид-во Прикарп. ун-ту, 2020.
  261. Прагматика асоціативного епітета: сучасний поетичний дискурс. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020.
  262. Мовні партії автора і персонажа: асонанси та дисонанси. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2019-2020. № 16-17.
  263. Політичний дискурс у лінгвопрагматичному вимірі. Етнос і культура: часопис Прикарпат. ун-ту, 2019-2020. № 16-17.
  264. Християнські цінності в мовно-естетичній рецепції Василя Стефаника. Studia Ucrainika Varsovensia. 7. Warszawa: Wud-wa Universiteta Warszawski,
  265. Кононенко В.І. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю: монографія. Київ – Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського нац. університету, 2021. 385 с. (15 др. арк.)
  266. Кононенко В. Ліроепічні мотиви в художньому дискурсі Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах; упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 260-272 (0,8 др. арк.)
  267. Кононенко В. Образотворення в лінгвістичному світі Валерія Шевчука. Стефаниківський ЧИН: антологія; упоряд. Є.М. Баран. Івано-Франківськ. Вид-во Прикарпатського нац. університету, 2021. С. 73-79 (0,7 др. арк.).
  268. Kononenko V. Idiostylistic Parametrs of Fictional Discourse. Journal of Vasiyl Stefanyk Precarpathian National University. Series  of Social and Human Sciences. Vol. 7. No 2, 2020. P. 51-60. (0,7 др. арк.).
  269. Кононенко В.І. Діалектна стихія в українських художніх текстах. Українська мова. Інститут української мови НАН України. 1 (77). 2021. С. 116-121 (0,4 др. арк.)
  270. Кононенко В.І. “Полігранна філологія без кордонів”; відп. ред. Т.Ф. Осіпова. Харків: Вид-во Іванченко І.С. 2022. С.630 Назва розділу: Стереотипи українського художнього дискурсу: постмодерністський вимір (0,8 др. арк.)
  271. Kononenko V. (…) FIGURES OF SPEECH FUNCTIONING IN THE LINGUO-PRAGMATIC DIMENSION. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 12/02-XXIX.   P. 142-145. (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000884108600001). (Scopus)
  272. 2022. Author and Style: Intellectualization of Victor Domontovych`s  Artistic Discourse. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 8, 2 (Jun. 2022), 45-55. (0,8 др. арк.) DOI:https://doi.org/10.15330/jpnu.8.2.45-55.
  273. Кононенко В. Абсурд як семантична деструкція: модерністський художній дискурс. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету. 2021 – 2022. № 18-19. С. 63-72 (0,7 др. арк.)
  274. Кононенко В. Мистецький світ Дениса Іванцева. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету2021 – 2022. № 18-19. С. 112-118 (0,5 др. арк.)
  275. Ґрещук Василь, Кононенко Віталій. Особистість українського вченого-мовознавця. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies : зб. наук. праць. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2022. Вип. 44. С. 61-73.
  276. Кононенко В. Мовно-естетичні комплекси в структурі художнього тексту.Słowem Przenikanie. Szkice o język i kulturze;red. A.Budziak, W. Hojsak. Krakow:Wyd-wo «scritum» 2022, s. 194-207 (0,8 др. арк.)

Порівняльна типологія слов’янських мов

Культура української мови

Сертифікати (2024)

Сертифікати (2023) 

 

Факультет філології
кафедра загального та германського мовознавства
вул. Шевченка, 57, ауд. 408 (ГК)
м. Івано-Франківськ,

76018

E-mail: kzm@pnu.edu.ua

Тел: 59-60-10

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника