Наукова школа

Наукова школа академіка Національної академії педагогічних наук України, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України В.І.Кононенка

Наукова школа академіка В.І.Кононенка під назвою “Семантичні проблеми синтаксису” заснована в 1975 році на базі Київського педагогічного інституту імені О.М.Горького та Київського університету імені Т.Г.Шевченка.

Кононенко Віталій Іванович народився  9.09.1933 р. в м. Києві. У 1956 році закінчив Київський університет ім. Т.Шевченка, в 1936 р. – аспірантуру при університеті. З 1956 р. працював учителем мови і літератури Чорнобаївської середньої школи Черкаської області, учителем і інспектором народної освіти в м. Києві, у 1962-1986 рр. – на посадах викладача, доцента, професора, декана факультету Київського педагогічного інституту, професора Київського університету. З 1986 р. – ректор Івано-Франківського педагогічного інституту, з 1992 р. – ректор Прикарпатського університету імені В.Стефаника, з 2004 – почесний ректор, завідувач кафедри  цього університету. Доктор філологічних наук (1977), професор (1979), академік АПН України (1992), академік АН вищої школи України, іноземний член Російської академії освіти, заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений двома орденами “Знак пошани”, орденами “За заслуги” ІІІ-го і ІІ ступеня, медалями А.С.Макаренка та К.С. Ушинського, значком  “Відмінник народної освіти”.

Наукова діяльність у галузі українського, слов’янського та загального мовознавства, педагогіки вищої освіти. Опублікував понад 400 праць, у тому числі 32 одноосібних та колективних монографій, 16 підручників і навчальних посібників для середньої та вищої школи. Основні публікації “Семантико-синтаксичні зв’язки в синтаксисі російської та української мов” (1976), “Шляхами народних приповідок” (1994), “Символи української мови” (1996), “Рідне слово” (2001), “Мова. Культура. Стиль” (2002), “Концепти українського дискурсу” (2004), “Мова в контексті культури” (2008, авторське свідоцтво) “Українська лінгвокультурологія” (2009, авторське свідоцтво) та ін. Автор статей енциклопедії “Українська мова”, словників, має публікації за кордоном. Досліджує проблеми синтаксису, фразеології, стилістики, порівняльної граматики, етнолінгвістики, лінгводидактики.

Голова Спеціалізованої вченої ради для захисту кандидатських дисертацій. Головний редактор наукового журналу “Етнос і культура”. Лауреат премії АПН України, обласних премій ім. В.Стефаника та ім. М.Стельмаховича Член Президії АПН України, голова обласного відділення товариства “Знання”, обласного фонду культури.

З 1986 року й донині наукова школа семантичного синтаксису під керівництвом професора В.І.Кононенка працює в Івано-Франківському державному педагогічному  інституті, а з 1992 року – у Прикарпатському університеті ім. Василя Стефаника.

В.І.Кононенко, починаючи з перших публікацій 60-70 рр., опанував нові засади і методи семантичних досліджень. Уже в своїй монографії “Системно-семантичні зв’язки в синтаксисі російської та української мов” (1976 р.) та в докторській дисертації на цю тему, а також в інших публікаціях розроблені принципи аналізу синтаксичних конструкцій з урахуванням їх семантичної, функціональної та структурної організації. Синтаксичні зв’язки і відношення було інтерпретовано дослідником на рівні синтаксеми, словосполучення, речення та тексту. В подальших дослідженнях на великому фактичному матеріалі здійснений аналіз переважно художніх та публіцистичних текстів провідних українських майстрів слова. Виконані акад. В.І.Кононенком дослідження лягли в основу написаних ним підручників і навчальних посібників для середньої і вищої школи, зокрема “Рідне слово” (2001 р.), “Українська лінгвокультурологія” (2009 р.) та ін.

На базі наукової школи професора В.І.Кононенка стали відомими вченими доктори філологічних наук, професори М.Я.Плющ, Л.І.Мацько, М.І.Голянич. Закінчує підготовку докторської дисертації в межах проблематики цієї школи кандидат філологічних наук В.М.Барчук. Загалом з тематики наукової школи проф. В.І.Кононенка захищено 3 докторські і 37 кандидатських дисертацій. Нині завершено підготовку ще 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій. Загальна кількість представників наукової школи – понад 45 осіб. Відповідно до проблематики цієї школи раз на три роки у Прикарпатському університеті проводиться Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту” (відбулося 10 конференцій). Проблематика наукової школи відображена також у журналі “Вісник Прикарпатського університету. Філологія”, членом редколегії якого є В.І.Кононенко, та часописі “Етнос і культура”, головним редактором якого є В.І.Кононенко (вийшло 7 випусків часопису). В.І.Кононенко був головним редактором більше  тридцяти колективних монографій, де висвітлювалась тематика наукової школи.

Проблематика школи доволі широка і охоплює велику кількість тематичних напрямів, що вимагають подальшого наукового аналізу. Принциповим положенням в роботі школи є те, що її досягнення відповідають найсучаснішим досягненням мовознавчої науки, зокрема таким, як філософська логіка, когнітологія, психолінгвістика, прагматика, функціональна граматика. Відповідно до цих напрямів здійснено вивчення таких проблем, як семантична структура висловлення, смислова організація тексту, когнітивний аналіз речення, лінгвоконцепти, лінгвокультурологічні засоби, прагматика тексту. Новим у діяльності школи є результати аналізу українських художніх текстів з позицій їхньої ідіолектної специфіки. У галузі функціональної граматики досліджено пропозиційність як основну ознаку висловлення, що дало змогу узагальнити ці висновки у колективній монографії “Предикат у структурі речення” (Київ – Івано-Франківськ – Варшава, 2010), співавторами якої є 17 представників наукової школи,“Зіставно-типологічні студії: українська мова на тлі споріднених мов”  (2015).

Предикат у струкрурі речення

Зіставно-типологічні студії (українська мова на тлі споріднених мов)

Одним із новаторських напрямів діяльності наукової школи є дослідження регіонального мовлення, передовсім, на матеріалі Західної  України. Здійснено, зокрема, аналіз семантичних аспектів художнього мовостилю письменників Наддністрянщини, які відтворювали галицьке мовлення. З цієї проблематики науковці школи виконали держбюджетну тему “Етнічні і мовнокультурні процеси в регіоні (на матеріалі Прикарпаття) ” (2007 – 2008 рр.)

Відповідно до отриманих результатів опубліковано колективну монографію “Духовні цінності українського народу” (1999 р.) та “Етнос. Соціум. Культура” (2006 р., відповідальний редактор В.І.Кононенко). На ґрунті цих досліджень за редакцією В.І.Кононенка був опублікований навчальний посібник “Мій рідний край – Прикарпаття” (2000 р.).

 Досягнення наукової школи професора В.І.Кононенка визнані в Україні та за її межами. Праці, виконані представниками школи, широко використовуються в пропаганді української мови як державної. Розроблена В.І.Кононенком концепція “Українська мова як національний феномен” знайшла велику підтримку у наукової та педагогічної громадськості і була підтримана Національною Академією педагогічних наук України.

Праці представників школи опубліковані в журналах і монографіях Інститутів мовознавства та української мови НАН України, Національної академії педагогічних наук України, в журналах Варшавського університету, зокрема  “Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, в публікаціях у Чехії, Болгарії, Німеччині. Виступи професора В.І.Кононенка на Міжнародних наукових конференціях, Міжнародних конгресах українознавців в багатьох країнах світу одержували високу оцінку її учасників.