Наукова робота викладачів

Наукова робота викладачів

2023

 1. Kononenko V. and others. Improving the Legal Support of Linguistic and Cultural Aspects of Language Learning at School br. Cuestiones Políticas. Volume 41. Issue 77. 2023. P. 50-60. (Web of Science).
 2. Кононенко В.І. «Щоденник» Володимира Винниченка: Лінгвостилістичні нотатки. Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка Слово. 2022. № 17(65). С. 9-20. (Категорія Б)

 3. Кононенко В.І. Ліроепічні мотиви в художньому дискурсі Василя Стефаника. Василь Стефаник: Інтерпретації/за ред. Степана Хороба Івано-Франківськ: Місто НВ, 2023. С.537-557.
 4. Shcherbii N., Vorobets O., Mytsan D., Korpalo O., Magas N., Andriiv O. SYNTACTIC FUNCTIONS OF THE INFINITIVE IN SLAVIC LANGUAGES. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research13/02-XXXVII. 2023. P. 87-95. (Web of Science).

 5. Мельник Я.Г. Пролегомени до українського дискурсу: етнокультурний, соціально-політичний та лінгвосеміотичний аспекти. Видання друге, виправлене та перероблене. Івано-Франківськ, 2023. 400 с. (23 д.а.)

 6. YAROSLAV MELNYK and others. IMAGE AS AN EDUKATIONAL COMPONENT OF PERSONNEL POLICY IN PUBLIK MANAGEMENT BODIES: HUMANITARIAN ASPEKT/AD ALTA, № 13, ISSUE 2, SPECIAL XXXV, 2023. P.122-129. (WEB OF SCIENCE)

 7. Сабадуха В.О., Мельник Я.Г. Принцип ієрархії: філософська, психологічна та соціологічна інтерпретація/Філософські дискусії: збірник наукових праць. 2023, Вип.2. Наукове Товариство імені Тараса Шевченка Івано-Франківський обласний осередок. Філософська комісія. Івано-Франківськ, 2023. С.123-141.

 8. YAROSLAV MELNYK and others. INTERNATIONAL SOCIO-LEGAL APPROACHES TO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN CONDITION OF DIGITALIZATION / AD ALTA, № 13, ISSUE 2, SPECIAL XXXV, 2023. P. 144-150. WEB OF SCIENCE

 9. MELNYK Ya. HUMANITARIAN CRISIS OF CIVILIZATION IN THE CONTEXT OF RUSSIAN AGGRESSION: DISCURSIVE-CULTURAL AND MENTALWORLDVIEW ASPECTS. VOL.9, № 2(2022), JOURNAL of VASYL STEFANYK PREKARPATHIAN NATIONAL UNIVERSITY. IVANO-FRANKIVSK, 2023. P. 79-86.

 10. Мельник Я.Г., Фоміна О.В. Типологія та прагматика внутрішнього мовлення в англомовних текстах на матеріалі роману Керолайн Кернес “YOU”/ GLOBAL AND REGIONAL ASPEKTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. COPENHAGEN, DENMARK, 6-8.10.2013. № 173. OCTOBER, 2023. P.116-121.

 11. Мельник Я.Г., Нижник Х.В. Особливості семантичної структури лексеми “Kozak” у романі Генрика Сенкевича “Ogniem i mieczem” / Науковий журнал “Молодий учений”, № 10 (122) жовтень 2023. С.54-59. (Index Copernicus).

 12. Marta J. Petryshyn, Halina M. Zahaiska, Oxana V. Liubimova, Veronika H. Todoshchuk. Medical use of vegetables in the practice of ancient doctors (based on the treatise of Quintus Gargilius Martial Medicinae ex oleribus et pomis). Wiadomości Lekarskie.Volume LXXVI, Issue 19 (P. 2), September 2023. P.  2096–2102.  (Scopus)

 13. Marta J. Petryshyn, Halina M. Zahaiska, Oxana V. Liubimova, Veronika H. Todoshchuk. Medicinal herbs and plants in medieval medical practice (based on the Latin poem “De viribus herbarum” by Macer Floridus). Wiadomości Lekarskie.Volume LXXV, Issue 11 (P. 2), November 2022. P. 2872– 2877. (Scopus)
 14. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Латиномовна медична література Середньовіччя : Одо з Мена.Закарпатські філологічні студіїУжгород, 2023. Вип. 29. Том 2. С. 176-182.

 15. Петришин М., Загайська Г. Здоровя у системі цінностей середньовічної Європи (на матеріалі “Regimen sanitatis Salerni” Арнольда з Вілланови). Голос й відлуння античності. Donum natalicium Andreae Sodomorae. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 85-річчя Професора Андрія Содомори (Львів, 16 грудня 2022 року). Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. С. 201-212. 

 16. Петришин М.Й. Топоніми як елемент паремійної картини світу давніх римлянЗакарпатські філологічні студіїУжгород, 2023. Вип. 28. Том 1. С. 146-150.

 17. Петришин М.Й. Ментальні концепти в паремійному просторі латинської мовиЗакарпатські філологічні студіїУжгород, 2023. Вип. 27. Том 3. С. 107-113.

 18. Петришин М.Й., Загайська Г.М., Тодощук В.Г. Античність у перекладацькому доробку Андрія СодомориНеперервна педагогічна освіта ХХІ століття. Збірник матеріалів ХХ Міжнародних педагогічномистецьких читань памяті професора ОПРудницької. Випуск 6 (18). Київ, 2023. С. 56–61.

 19. Петришин М. Й., Загайська Г. М. Практикум з латинської мови для студентів спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» : навч. посібникЧернівці : Чернівец. нац. унт ім. Ю. Федьковича, 2023. 200 с

 20. Паньків У.Л. Номінативне поле концепту «щастя» в латинській мові. Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка Слово. 2023. № 18(69). С. 63-71. (Категорія Б)

 21. Паньків У. Л. Вербальна репрезентація лінгвокультурного концепту щастя у латинській мові. Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Випуск № 69. Том 3. С. 146 – 150. (Категорія Б)
 22. Ілійчук І.В. Особливості перекладу китайських реалій, мовних кліше, фразеологічних одиниць та власних назв у художніх творах. Прикарпатський вісник наукового товариства імені Шевченка Слово. 2023. № 18(69). С.82-90. (Категорія Б)

2022

 1. Кононенко В.І. “Полігранна філологія без кордонів”; відп. ред. Т.Ф. Осіпова. Харків: Вид-во Іванченко І.С. 2022. С.630 Назва розділу: Стереотипи українського художнього дискурсу: постмодерністський вимір (0,8 др. арк.)
 2. Kononenko V. (…) FIGURES OF SPEECH FUNCTIONING IN THE LINGUO-PRAGMATIC DIMENSION. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 12/02-XXIX.   P. 142-145. (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000884108600001). (Scopus)
 3. 2022. Author and Style: Intellectualization of Victor Domontovych`s  Artistic Discourse. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 8, 2 (Jun. 2022), 45-55. (0,8 др. арк.) DOI:https://doi.org/10.15330/jpnu.8.2.45-55.
 4. Кононенко В. Абсурд як семантична деструкція: модерністський художній дискурс. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету. 2021 – 2022. № 18-19. С. 63-72 (0,7 др. арк.)
 5. Кононенко В. Мистецький світ Дениса Іванцева. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету. 2021 – 2022. № 18-19. С. 112-118 (0,5 др. арк.)
 6. Ґрещук Василь, Кононенко Віталій. Особистість українського вченого-мовознавця. Лінгвістичні студії / Linguistic Studies : зб. наук. праць. Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2022. Вип. 44. С. 61-73.
 7. Кононенко В. Мовно-естетичні комплекси в структурі художнього тексту.Słowem Przenikanie. Szkice o język i kulturze;red. A.Budziak, W. Hojsak. Krakow:Wyd-wo «scritum» 2022, s. 194-207 (0,8 др. арк.)
 8. Ґрещук В. Ми зустрінемось там, де не буде війни…: збірка поезій. Івано-Франківськ: НАІР, 2022. 152 с. (навчально-методичне забезпечення до курсу «Стилістика і культура української мови»).
 9. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Порівняння в новелах Василя Стефаника. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 33-45.
 10. Ґрещук В.В. Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Мідянки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2 (46), 2021. С. 81-85.
 11. Ґрещук В., Драніцина Н. Упровадження нового правопису у сферу освіти та культури.
 12. Освітні обрії. Том 52, № 1 (2021). С. 90-95.
 13. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника. Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7, 2022. С. 407-418.
 14. Ґрещук В.В. Обрядова весільна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2021–2022. № 18–19. С. 50-59.
 15. Ґрещук Валентина. Щем і біль душі. Освітянське слово. 2022. № 4-5. С. 8.
 16. Мельник Я.Г. “Поліграна філологія без кордонів”; видн. ред. Т.Ф. Осіпова. Харків: Вид-во Іванченко І.С. 2022. 630 С Розділ інфляція політичних гасел у сучасному українському дискурсі: семіотико-дискурсологічний аспект.
 17. Мельник Я.Г. Церковнословянська мова. Буквар та читанка. вид. 2-е. ISBN 978-966-2067-42-2.
 18. Мельник Я.Г. «Спічрайтинг». Вид. 2-е ISBN 978-966-640-646-3
 19. Мельник Я.Г. Функционально-прагматическая особенность лозунгов, призывов воззваний советской епохи: сємантико-сємиотический и психолингвистичєский аспекты/ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. Aktable problemysemantyki. Łódź.2022.
 20. Halina M. Zahaiska, Marta J. Petryshyn, Oxana V. Liubimova. «Suggestions and prescriptions for maintaining good health «regimen sanitatis salerni » by Arnold of Villanova. Wiadomości Lekarskie. Volume LXXV, Issue 1, January 2022. P. 117–123.   (Scopus)
 21. Петришин М.Й. Концепт ЗАКОН крізь призму латинських паремій та юридичних сентенцій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип. 21. Том 2. С. 139-143.
 22. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Практикум  з латинської мови для студентів природничих спеціальностей: навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022. 152 с. ISBN 978-966-423-744-1
 23. Воробець О.Д. Поширювачі в системі координат сучасного слов’янського мовознавства.Філологічна наука та освіта: трансформація і сучасні вектори розвитку. Колективна монографія. 2022 (прийнята до друку).
 24. Vorobets O. (…) FIGURES OF SPEECH FUNCTIONING IN THE LINGUO-PRAGMATIC DIMENSION. AD ALTA: JournalofInterdisciplinaryResearch. 12/02-XXIX. 2022. P.142-145.  (Scopus) (https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000884108600001).
 25. Воробець О.Д. Семантика та функції поширювачів у творенні концептних метафор.Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В. І. Кононенко. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021–2022. № 18–19. С. 93-97.
 26. Воробець О.Д. Мегапоширювачі та поширювачі в системі синтаксичних одиниць: зіставний аспект. Львівський філологічний часопис. 2022 (прийнята до друку)
 27. Воробець О.Д. Функційно-семантична диференціація предикатних поширювачів структурної моделі речення. Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 квітня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. С. 8-10.
 28. Воробець О.Д. Типологічні інтенції синкретичних поширювачів: модифікаційні проекції. Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16-17 червня 2022 р.). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 70-72.
 29. Воробець О.Д. Мобільні технології як засіб формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи в контексті євроінтеграції: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 19-20 травня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 277-279.
 30. Воробець О.Д., Гугняк І.В. Інформаційні технології у процесі формування інфомедійної грамотності молодших школярів. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2022 р.). Запоріжжя: Вид- во Хортицької національної академії, 2022.С. 322-323.

2021

 1. Кононенко В.І. Прагматика художнього тексту: пошуки новостилю: монографія. Київ – Івано-Франківськ, Вид-во Прикарпатського нац. університету, 2021. 385 с. (15 др. арк.)
 2. Кононенко В. Ліроепічні мотиви в художньому дискурсі Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях та спогадах; упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 260-272 (0,8 др. арк.)
 3. Кононенко В. Образотворення в лінгвістичному світі Валерія Шевчука. Стефаниківський ЧИН: антологія; упоряд. Є.М. Баран. Івано-Франківськ. Вид-во Прикарпатського нац. університету, 2021. С. 73-79 (0,7 др. арк.).
 4. Kononenko V. Idiostylistic Parametrs of Fictional Discourse. Journal of Vasiyl Stefanyk Precarpathian National University. Series  of Social and Human Sciences. Vol. 7. No 2, 2020. P. 51-60. (0,7 др. арк.).
 5. Кононенко В.І. Діалектна стихія в українських художніх текстах. Українська мова. Інститут української мови НАН України. 1 (77). 2021. С. 116-121 (0,4 др. арк.).
 6. Ґрещук В., Ґрещук В. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях і спогадах / упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 332-341.
 7. Ґрещук В., Драніцина Н. Упровадження нового правопису у сферу освіти та культури. Освітні обрії. Том 52, № 1 (2021). С. 90-95.
 8. Ґрещук В., Шкорута Г. Структурно-словотвірна характеристика мікротопонімів села Підпечери Тисменицького району Івано-Франківської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 1 (45), 2021. С. 196-201.
 9. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 22-32.
 10. Ґрещук В. Методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання / упорядники: Кудельницька Л. Ю., Шкорута Г. Л. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2021. 40 с.
 11. Петришин М.Й. Концепт негативні емоції  крізь призму латинських паремій. Актуальні питання гуманітарних наук: Mіжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2021. Вип. 35 (4). С. 128–134. (Категорія Б/ 0,6 др.арк.)
 12. Петришин М.Й. Концепт медицинав паремійній картині світу давніх римлян. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2021. Вип. 16. Том 2. С. 76-80. (Категорія Б/ 0,5 др.арк.)
 13. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Legamus et exerceamus : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2021. 140 с. (7, 7 др. арк.) ISBN 978-966-423-606-2
 14. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars prima : збірник вправ для контрольних і самостійних робіт з латинської мови. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 172с. (9, 4 др.арк.) ISBN 978-966-423-607-9
 15. Петришин М.Й., Загайська Г.М. Repetitorium Latinum. Pars secunda : збірник тестів з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 148с. (8,1 др. арк.) ISBN 978-966-423-629-1
 16.  Maria Tsurkan, Oleksii Vorobets, Yuliia Popoilyk, Yurchak M. Halyna The Effectiveness Of The Model Implementation Of The Methodological System Of Teaching Ukrainian As A Foreign Language To Medical Students. ALRJournal. 2020; 4(9): 200-208. DOI: 10.14744/ALRJ.2020.21704 Web of Science (0,5 д.а.)
 17. Ілійчук Л.В., Воробець О.Д. Адаптація студентів до навчання у системі внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО. Наступність у реформування системи освіти в гірському регіоні України [колективна монографія] / за наук. ред. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. С.  341-351.

2020

 1. Кононенко В.І., Ґрещук В.В. Українські мовознавці: нотатки. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 2020. 138 с. (4,5 др. арк.).
 2. Кононенко В.І. Словесна символіка в сучасному українському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір. Лінгвістичні дослідження. Харків. ХДПІ, 2019. Вип. 51. С. 84-96 (0,7 др. арк.).
 3. Кононенко В.І. Прагматика асоціативного епітета: сучасний поетичний дискурс. До глибин сутности мови: наукові праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2020. С.  (0,9 др. арк.).
 4. Кононенко В.І. Мовні партії автора і персонажа: асонанси та дисонанси. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019- 2020. № 16-17. С. 40-50. (0,8 др. арк.)
 5. Кононенко В.І. Політичний дискурс у лінгвопрагматичному вимірі. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019-2020. № 16-17. С. 130-135 (0,3 др. арк.).
 6. Кононенко В.І. Християнські цінності в мовно-естетичній рецпції. Studia Ukrainika Varsoviensia. Wyd-wa Universyteta Warszawski, Warszawa, 2020. S.120-135 (0,7 др. арк.).
 7. Kononenko V. В уявному світі: лінгвопоетичний аналіз вірша Ніколая Гумільова «Отруєний». Znaki czy nie znaki?, red. J. Piątkowska, G. Zeldowicz. Wyd-wa Uniwersyteta Warszawskiego. Warszawa, 2020. S. 219-231 (0,8 др. арк.).
 8. Мельник Я. Коммуникативній феномен морально-этических посылов  Иисуса Христа; дискурсивно-      типологический аспект. Учені записки Лодзинського університету – Acta Universitetes Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. №16.  Лодзь, 2020. С.
 9. Мельник Я. Морально-аксіологічні та морально-етичні рамки комунікативних актів у текстах Нового Заповіту./Зб. англомовний в-во ПНУ, 2020.(1.5.  д.а.)
 10. Мельник Я. Адресации и посылы  в раннем творчестве А.Ахматовой/Вчені записки Таврійського національного університету імені  В.Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Том 30(69) 35. 2019. Український Ахматовський збірник. Вип.2(14).- Київ: Гельветика. 2019.
 11. Мельник Я. Лінгвокультурні параметри функціонування евфемізмів і табу у східнослов”янському дискурсі. Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2020.- С.
 12. Мельник Я. До питання стереотипу родини в українській етнокультурі:лінгво-семіотичний та ментально-соціологічний аспекти. Зб. на честь 80-річчя проф. М.П.Лесюка.-Івано-Франківськ. :2020.- С.
 13. Мельник Я. Метаморфозы и трансформации в творческом наследии Б. Олийныка. Вчені записки Таврійського національного   університету імені В.Вернадського. Серія:Філологія. Соціальні комунікації. Том 31. №6. 2020. Київ: Гельветика, 2020.С.
 14. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (матеріали до словникових статей підготувала Валентина Ґрещук (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).
 15.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.
 16. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43).
 17. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2020.
 18. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культураЧасопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17.
 19. Ґрещук Валентина. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2020. 78 с.
 20. Петришин М. Бінарна опозиція життя/смерть в римській лінгвокультурі. Зміна в лінгвістиці і зміни в лінгвістиці. Матеріали XV Міжнародного колоквіуму мовознавчих наук “Еудженіу Кошеріу”. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 219-225.
 21. Петришин М.Й. Концепт любов крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Том 1. С. 256-260.
 22. Петришин М.Й. Семантичний простір прикметника magnus в “Енеїді” Вергілія. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2020. Том 1. С.200-206.
 23. П. Дрогомирецький. З листування Василя Стефаника. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019-2020. №16-17.
 24. Паньків У.Л. Latina iuridicialis. Латинська юридична фразеологія. Словник. Івано-Франківськ, 2020. 48 с.

2019

 1. Кононенко В.І. Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс . Українська мова, 2019 № 3. С.17-28.
 2. Кононенко В.І. Стилістика жаху: химерні образи в текстах Валерія Шевчука. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019. Вип. 70. С. 7-18 (0,9 др. арк.)
 3. Кононенко В.І. Мовно-естетичні параметри новостилю в прозових текстах українських письменниць. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ, 2019. 2 (54). С 11-24 (0,9 др. арк.).
 4. Кононенко В.І. Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана . Українознавчі студії. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 19. С. 17-31. (0,8 др. арк.).
 5. Кононенко В.І. Український верлібр: інтерпретація текстів. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 46. С. 95-103 (0,8др. арк.).
 6. Кононенко В.І. Покликання вченого-українознавця. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ, 2019. С. 4-16 (0,8 др. арк.).
 7. Кононенко В.І. Процеси метафоризації тексту в національно-культурному мовному вимірі. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ, 2019. С. 124-135 (0,8 др. арк.).
 8. Кононенко В.І. Публіцистичний компонент сучасного художнього дискурсу. Окрилені словом. Івано-Франківськ, 2019. С. 530-539.
 9. Melnyk Yaroslav. Actualization of Leadership as a key Category of Neoeconomical Community: Socio-Cultural and Educational Aspects / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Volum 6, No. 1, 2019. S. 50-59.
 10. Melnyk Yaroslav. Cjmmunicative Act sn the Texts ofthe New Testament Cospels: Mental and Axiological, Moral and Ethical Factors / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / 6, No. 2, 2019. S. 119-128.
 11. Мельник Ярослав. Лексико-семантичні та комунікативні засоби експлікації психоаномальних станів: на матеріалі української малої прози кінця ХІХ – плч. ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. – С. 21-27.
 12. Дрогомирецький Петро, Ілійчук Ірина. Пропозиційні структури дієслівних предикатів внутрішнього стану суб’єкта в українській і китайській мовах // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. С. 16-21.
 13. Паньків У.Л. Номінативне поле концепту щастя в латинській мові. Закарпатські філологічні студії. Вип. 12. 2019 (0,5 др. арк.) – категорія В.
 14. Паньків У.Л. Концепт щастя в латинській фразеології. Південний архів. Філологічні науки. Випуск 80. 2019. (0,5 др. арк.) – категорія В.
 15. Петришин М.Й. Концепт щастя в римській лінгвокультурі (на матеріалі «Моральних листів до Луцилія») Сенеки. Закарпатські філологічні студії. Вип. 7. Том. 2. 2019. С. 76–80.  (0,5 др.арк.) – категорія В.
 16. Петришин М.Й. Концепт життя крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Том. 2. 2019. С. 37–41. (0,5 др.арк.) – категорія В.
 17. Петришин М.Й. Бінарна опозиція життя/смерть у римській лінгвокультурі.  Зміна лінгвістики і зміни в лінгвістиці. Матеріали  XV Міжнародного колоквіуму мовознавчих наук «Еудженіу Кошеріу» (11–12 жовтня 2019 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) – подана до друку.
 18. Петришин М.Й. Концепт дружба в римській лінгвокультурі. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Львів, 8-9 листопада 2019 р.) – подана до друку.
 19. Панов Володимир. Розвиток ієрогліфіки та сучасні проблеми китайського письма // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. С. 109-114.

2018

Кононенко В.І. Лінгвопоетичні етюди: монографія. Київ; Івано-Франківськ, 2018. 305 с.

Кононенко В. Семантичні інновації в структурі українського художнього дискурсу // Studia Ucrainica Varsoviensia. 6. Universytet Warszawski. Warszawa, 2018. S. 141 – 151.

Kononenko W. Linguopoetics Todaj // Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Seintific Edition. Series of Socsal and Human Sciences. Vol. 5, № 3, 2018. P. 60 – 76.

Кононенко В. Тарас Шевченко: образ автора в мовно-поетичному вимірі // VІІІ Міжнародний конгрес україністок. Мовознавство; збірник наукових статей. Київ, 2017. С. 98 – 109.

Мельник Я.Г. Логіка та етика. Лінгвокомунікативний елемент.Видання 2-е, перероблене та доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія-Форте. 120 с.

Дрогомирецький П.П. Національне буття: соціокультурний смисл // Етнос і культура. Часопис Прикарп. нац. ун-ту імені В.Стефаника. Гуманітарні науки /голов. ред. В.І.Кононенко. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2017-2018. № 14-15.С.140 – 142.

Дрогомирецький П.П. Богдан Михайлович Задорожний (1914-2009). Як поєдналися музи науки та мистецтва // Етнос і культура. Часопис Прикарп. нац. ун-ту імені В.Стефаника. Гуманітарні науки /голов. ред. В.І.Кононенко. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2017-2018. № 14-15. С.130-132.

Петришин М.Й. Концепт ‘смерть’ у латинських прислів’ях і приказках // Закарпатські філологічні студії. 2018. 3 4. Т. 2. С. 63-67.

Петришин М.Й. Концепт ‘жінка’ в латинських прислів’ях і приказках // Наукові записки. Серія: філологічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 164. С. 107-112.

Петришин М.Й. Вербалізація концепту ‘смерть’ у латинській мові // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26-27 жовтня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 70-73.

Петришин М.Й. Латинські вкраплення у творчості Дж. К. Ролінг // ІVТаврійські філологічні читання: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 28-29 вересня 2018 р.). Херсон, 2018. С. 46-50.

2017

Кононенко В.І. Слов’янські мови в типологічному вимірі / В. Кононенко // Ірина Кононенко. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / Iryna Kononenko. Język ukraiński i polski: stadium kontrastywne. – 2- ге вид. – Warszawa: Wyd-ctwa Universytetu Warszawckiego, 2017. – S. 15 – 26.

Кононенко В.І. Лінгвокогнітивна інтерпретація гіперболічних і квазігіперболічних утворень / Віталій Кононенко // Українська мова: науково-теоретичний журнал Ін-ту української мови НАН України. – 2017. – № 2 (62). – С. 14 – 26.

Kononenko Vitalij. Autor / Reader’ Dichotomy: Linguistic and Cognitive Intentions / Vitalij Kononenko // Journal of Vasyl Stefanyc Precarpathian National University. Scientific Edition. – Ivano-Frankivsk, 2017. – V0l, 4, № 2. – P.45 – 53.

Кононенко В.І. Процеси оновлення образотворення в сучасному українському художньому дискурсі / Віталій Кононенко // Рідне слово в етнокультурному вимірі / Native word in Ethnocultural Dimension. – Дрогобич, 2017. – С. 118 – 128.

Кононенко В.І. Логоепістема глупота: лінгвокогнітивний вимір / Віталій Кононенко// Українознавчі студії: науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському нац. ун-ті. – 2016 – 2017. – № 17 – 18. – С. 12 – 22.

Мельник Я.Г. Неправда, обман у сценаріях комунікативної поведінки (на матеріалі української народної пісні) // Філологічні діалоги: Зб. наук. праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 120 – 129.

Петришин М. Концепт старість в латинських прислів’ях і приказках / М. Петришин // Наукові записки КДПУ. – Випуск – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 153. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 378 – 482.

Петришин М. Репрезентація концепту вік людини в латинських пареміях / М. Петришин // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Вип. 25. – С. 100 – 103. – Фахове видання, Index Copernicus.

2016

Кононенко В.І. та ін. Тенденції розвитку української лексики та граматики: колект. монографія; за ред. І.Митнік. – Ч. 3. – Warszawa: Uneversytetu Warszawskiego; 2016. – 240 s.

Кононенко В.І. Еквівалентність стійких висловів у лінгвокогнітивному вимірі. Жаба давить // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2016. — № 12-13. — С. 68 -74.

Кононенко В.І. “Мерехтіння смислів” у процесах текстотворення // Прикарпатський вісник. Слово. — 2015. —№ 2 (30). — С. 53-67.

Кононенко В.І. Історико-лінгвістична славістика: концепції, ідеї, рішення // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2016. — № 12-13. — С. 159 -162.

Кононенко В.І. Еквівалентність стійких висловів у лінгвокогнітивному вимірі. Глухий кут // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2016.— № 12-13. — С. 63-68/

Кононенко В.І. Текст і слово: монографія / Віталій Кононенко. – К.; Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту, 2017, 189 с.

Мatiyash I.M., Melnyk Ja.G. The evolution of the semantic structure of the lexeme ‘HUSBAND’ inthe british linguistic world smage / i.M. Matiyash,  Ja.G. Melnyk // The USA jornal of Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing. – 2016. № 4. P. 3 – 6.

Мельник Я.Г. Логіка та етика (досвід тематичного упорядкування традиційних словників) / Г.Д. Єрушевич, Я.Г. Мельник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 120 с.

Мельник Я.Г. Сценарії комунікативної поведінки в українському мовно-культурному просторі (на матеріалі української народної пісні) // Етнос і культура. – № 12-13. – 1916. – С. 132 -132.

Мельник Я.Г. Простір мистецтва як художньо-педагогічний феномен // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ‘Сучасна україністика: проблеми мови, літератури й культури’. – Ізмаїл, 2016. – с.

Дрогомирецький П.П. Юрій (Єжи) Курилович (185-1978) // Етнос і культура. – № 12-13. – 2016. – С. 150-153.

Петришин М.Й. Етнокультурна специфіка свійських тварин у латинських пареміях / М.Й. Петришин // Актуальні проблеми філологічнї науки: сучасні наукові дискусії: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 25-26 березня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 57-62.

Петришин М.Й. Національно-культурна контація античних міфонімів у фразелогічному фонді української мови / М.Й. Петришин // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 29-30 січня 2016р. – Одеса, 2016. – С. 10-13.

Петришин М.Й. Міфоніми в латинських пареміях / М.Й. Петришин// Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисерко В.Ф., 2016. – С.120-123.

Петришин М.Й. Репрезентація міфологічних образів у медичній термінології / М.Й. Петришин // Мова та література у полікультурному просторі: Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції, 121-13 лютого 2016. – Львів,2016. – С. 92-95.

Дяків О.Ю. Римська література у перекладах Миколи Зерова. Міжнародна Наук-практ. конференція ‘Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм’. – Львів, 2016. – С. 42-44.