Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”

23-24 вересня в університеті проходила XIV Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту». Її організатором традиційно виступила кафедра загального та германського мовознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, яку очолює доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України Віталій Іванович Кононенко. Співорганізатори заходу: кафедра української мови нашого університету, кафедра україністики, лабораторія контрастивного мовознавства Варшавського університету (Республіка Польща).

Одним із помітних наукових явищ у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника є Міжнародна наукова конференція «Семантика мови і тексту», що проводиться раз на 3 роки. Конференцію свого часу започаткувала професор нашого університету, відома мовознавець Жанна Павлівна Соколовська. Цього року свої виступи подали близько тридцяти докторів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів з різних університетів.

Слід відзначити, що в роботі усіх конференції брали участь разом понад 500 науковців, мовознавців, відомих учених України та за кордону. Тематика конференції, на думку фахівців, виключно актуальна. Це проблеми смислу, значення, слова, форми, речення і тексту. Нам прикметно, що в центрі вивчення цієї проблеми – українська мова в її історичному та сучасному стані.

ПРОГРАМА_КОНФЕРЕНЦII-2021

ХІІІ наукова міжнародна конференція «Семантика мови і тексту».

На базі ДВНЗ «Пракарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Дата проведення – 28-29 вересня 2018 року.

Кількість учасників – 40, в т.ч. іногородніх – 10.

Перелік навчальних закладів і інших установ та організацій, які брали участь у конференції:

1) кафедра україністики Варшавського університету;

2) кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця);

3) кафедра української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович;

4) кафедра прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова;

5) кафедра української мови Львівського національнго університету імені Івана Франка;

6) кафедра української мови Харківського національного  університету імені В.Н. Каразіна.

Програма конференції додається.

Підсумкові документи конференції (резолюція, рекомендації)*:

У прийнятій конференцією резолюції наголошено, що в умовах утвердження української мови як державної перед науковцями постає низка проблем, пов’язаних з унормуванням сучасного мововжитку, внесенням суттєвих змін в український правопис, пропагандою українського слова серед широких верств населення як України так і за її межами. Потребують опрацювання нові академічні видання української граматики, історії української мови, проблеми словникарства. На порядок денний винесено питання подальшого вдосконалення принципів складання нового багатотомного тлумачного словника української мови. Нові завдання стоять перед  українськими і зарубіжними науковцями у сфері пропаганди української мови в світі.

ПРОГРАМА_КОНФЕРЕНЦII-2018

 Матеріали конференції  вийшли друком  у «Віснику Прикарпатського університету. Філологія».

Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46