Наукова робота викладачів

Наукові публікації викладачів

2020

 1. Кононенко В.І., Ґрещук В.В. Українські мовознавці: нотатки. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту, 2020. 138 с. (4,5 др. арк.).
 2. Кононенко В.І. Словесна символіка в сучасному українському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір. Лінгвістичні дослідження. Харків. ХДПІ, 2019. Вип. 51. С. 84-96 (0,7 др. арк.).
 3. Кононенко В.І. Прагматика асоціативного епітета: сучасний поетичний дискурс. До глибин сутности мови: наукові праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2020. С.  (0,9 др. арк.).
 4. Кононенко В.І. Мовні партії автора і персонажа: асонанси та дисонанси. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019- 2020. № 16-17. С. 40-50. (0,8 др. арк.)
 5. Кононенко В.І. Політичний дискурс у лінгвопрагматичному вимірі. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019-2020. № 16-17. С. 130-135 (0,3 др. арк.).
 6. Кононенко В.І. Християнські цінності в мовно-естетичній рецпції. Studia Ukrainika Varsoviensia. Wyd-wa Universyteta Warszawski, Warszawa, 2020. S.120-135 (0,7 др. арк.).
 7. Kononenko V. В уявному світі: лінгвопоетичний аналіз вірша Ніколая Гумільова «Отруєний». Znaki czy nie znaki?, red. J. Piątkowska, G. Zeldowicz. Wyd-wa Uniwersyteta Warszawskiego. Warszawa, 2020. S. 219-231 (0,8 др. арк.).
 8. Мельник Я. Коммуникативній феномен морально-этических посылов  Иисуса Христа; дискурсивно-      типологический аспект. Учені записки Лодзинського університету – Acta Universitetes Lodziensis. Folia Linguistica Rossica. №16.  Лодзь, 2020. С.
 9. Мельник Я. Морально-аксіологічні та морально-етичні рамки комунікативних актів у текстах Нового Заповіту./Зб. англомовний в-во ПНУ, 2020.(1.5.  д.а.)
 10. Мельник Я. Адресации и посылы  в раннем творчестве А.Ахматовой/Вчені записки Таврійського національного університету імені  В.Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. Том 30(69) 35. 2019. Український Ахматовський збірник. Вип.2(14).- Київ: Гельветика. 2019.
 11. Мельник Я. Лінгвокультурні параметри функціонування евфемізмів і табу у східнослов”янському дискурсі. Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2020.- С.
 12. Мельник Я. До питання стереотипу родини в українській етнокультурі:лінгво-семіотичний та ментально-соціологічний аспекти. Зб. на честь 80-річчя проф. М.П.Лесюка.-Івано-Франківськ. :2020.- С.
 13. Мельник Я. Метаморфозы и трансформации в творческом наследии Б. Олийныка. Вчені записки Таврійського національного   університету імені В.Вернадського. Серія:Філологія. Соціальні комунікації. Том 31. №6. 2020. Київ: Гельветика, 2020.С.
 14. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (матеріали до словникових статей підготувала Валентина Ґрещук (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).
 15.  Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.
 16. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43).
 17. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2020.
 18. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культураЧасопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17.
 19. Ґрещук Валентина. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2020. 78 с.
 20. Петришин М. Бінарна опозиція життя/смерть в римській лінгвокультурі. Зміна в лінгвістиці і зміни в лінгвістиці. Матеріали XV Міжнародного колоквіуму мовознавчих наук “Еудженіу Кошеріу”. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 219-225.
 21. Петришин М.Й. Концепт любов крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Том 1. С. 256-260.
 22. Петришин М.Й. Семантичний простір прикметника magnus в “Енеїді” Вергілія. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2020. Том 1. С.200-206.
 23. П. Дрогомирецький. З листування Василя Стефаника. Етнос і культура. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського ун-ту. 2019-2020. №16-17.
 24. Паньків У.Л. Latina iuridicialis. Латинська юридична фразеологія. Словник. Івано-Франківськ, 2020. 48 с.

2019

 1. Кононенко В.І. Категорія порівняння в лінгвокогнітивному вимірі: постмодерністський художній дискурс . Українська мова, 2019 № 3. С.17-28.
 2. Кононенко В.І. Стилістика жаху: химерні образи в текстах Валерія Шевчука. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2019. Вип. 70. С. 7-18 (0,9 др. арк.)
 3. Кононенко В.І. Мовно-естетичні параметри новостилю в прозових текстах українських письменниць. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ, 2019. 2 (54). С 11-24 (0,9 др. арк.).
 4. Кононенко В.І. Український новостиль: лінгвопоетика художнього дискурсу Сергія Жадана . Українознавчі студії. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 19. С. 17-31. (0,8 др. арк.).
 5. Кононенко В.І. Український верлібр: інтерпретація текстів. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Івано-Франківськ, 2019. Вип. 46. С. 95-103 (0,8др. арк.).
 6. Кононенко В.І. Покликання вченого-українознавця. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ, 2019. С. 4-16 (0,8 др. арк.).
 7. Кононенко В.І. Процеси метафоризації тексту в національно-культурному мовному вимірі. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Ґрещука. Івано-Франківськ, 2019. С. 124-135 (0,8 др. арк.).
 8. Кононенко В.І. Публіцистичний компонент сучасного художнього дискурсу. Окрилені словом. Івано-Франківськ, 2019. С. 530-539.
 9. Melnyk Yaroslav. Actualization of Leadership as a key Category of Neoeconomical Community: Socio-Cultural and Educational Aspects / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / Volum 6, No. 1, 2019. S. 50-59.
 10. Melnyk Yaroslav. Cjmmunicative Act sn the Texts ofthe New Testament Cospels: Mental and Axiological, Moral and Ethical Factors / Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University / 6, No. 2, 2019. S. 119-128.
 11. Мельник Ярослав. Лексико-семантичні та комунікативні засоби експлікації психоаномальних станів: на матеріалі української малої прози кінця ХІХ – плч. ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. – С. 21-27.
 12. Дрогомирецький Петро, Ілійчук Ірина. Пропозиційні структури дієслівних предикатів внутрішнього стану суб’єкта в українській і китайській мовах // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. С. 16-21.
 13. Паньків У.Л. Номінативне поле концепту щастя в латинській мові. Закарпатські філологічні студії. Вип. 12. 2019 (0,5 др. арк.) – категорія В.
 14. Паньків У.Л. Концепт щастя в латинській фразеології. Південний архів. Філологічні науки. Випуск 80. 2019. (0,5 др. арк.) – категорія В.
 15. Петришин М.Й. Концепт щастя в римській лінгвокультурі (на матеріалі «Моральних листів до Луцилія») Сенеки. Закарпатські філологічні студії. Вип. 7. Том. 2. 2019. С. 76–80.  (0,5 др.арк.) – категорія В.
 16. Петришин М.Й. Концепт життя крізь призму латинських паремій. Закарпатські філологічні студії. Вип. 11. Том. 2. 2019. С. 37–41. (0,5 др.арк.) – категорія В.
 17. Петришин М.Й. Бінарна опозиція життя/смерть у римській лінгвокультурі.  Зміна лінгвістики і зміни в лінгвістиці. Матеріали  XV Міжнародного колоквіуму мовознавчих наук «Еудженіу Кошеріу» (11–12 жовтня 2019 р., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) – подана до друку.
 18. Петришин М.Й. Концепт дружба в римській лінгвокультурі. Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (м. Львів, 8-9 листопада 2019 р.) – подана до друку.
 19. Панов Володимир. Розвиток ієрогліфіки та сучасні проблеми китайського письма // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2018. С. 109-114.

2018

Кононенко В.І. Лінгвопоетичні етюди: монографія. Київ; Івано-Франківськ, 2018. 305 с.

Кононенко В. Семантичні інновації в структурі українського художнього дискурсу // Studia Ucrainica Varsoviensia. 6. Universytet Warszawski. Warszawa, 2018. S. 141 – 151.

Kononenko W. Linguopoetics Todaj // Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Seintific Edition. Series of Socsal and Human Sciences. Vol. 5, № 3, 2018. P. 60 – 76.

Кононенко В. Тарас Шевченко: образ автора в мовно-поетичному вимірі // VІІІ Міжнародний конгрес україністок. Мовознавство; збірник наукових статей. Київ, 2017. С. 98 – 109.

Мельник Я.Г. Логіка та етика. Лінгвокомунікативний елемент.Видання 2-е, перероблене та доповнене. Івано-Франківськ: Симфонія-Форте. 120 с.

Дрогомирецький П.П. Національне буття: соціокультурний смисл // Етнос і культура. Часопис Прикарп. нац. ун-ту імені В.Стефаника. Гуманітарні науки /голов. ред. В.І.Кононенко. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2017-2018. № 14-15.С.140 – 142.

Дрогомирецький П.П. Богдан Михайлович Задорожний (1914-2009). Як поєдналися музи науки та мистецтва // Етнос і культура. Часопис Прикарп. нац. ун-ту імені В.Стефаника. Гуманітарні науки /голов. ред. В.І.Кононенко. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарп. нац. ун-ту, 2017-2018. № 14-15. С.130-132.

Петришин М.Й. Концепт ‘смерть’ у латинських прислів’ях і приказках // Закарпатські філологічні студії. 2018. 3 4. Т. 2. С. 63-67.

Петришин М.Й. Концепт ‘жінка’ в латинських прислів’ях і приказках // Наукові записки. Серія: філологічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 164. С. 107-112.

Петришин М.Й. Вербалізація концепту ‘смерть’ у латинській мові // Розвиток філологічних наук: європейські практики та національні перспективи: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26-27 жовтня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 70-73.

Петришин М.Й. Латинські вкраплення у творчості Дж. К. Ролінг // ІVТаврійські філологічні читання: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 28-29 вересня 2018 р.). Херсон, 2018. С. 46-50.

2017

Кононенко В.І. Слов’янські мови в типологічному вимірі / В. Кононенко // Ірина Кононенко. Українська та польська мови: контрастивне дослідження / Iryna Kononenko. Język ukraiński i polski: stadium kontrastywne. – 2- ге вид. – Warszawa: Wyd-ctwa Universytetu Warszawckiego, 2017. – S. 15 – 26.

Кононенко В.І. Лінгвокогнітивна інтерпретація гіперболічних і квазігіперболічних утворень / Віталій Кононенко // Українська мова: науково-теоретичний журнал Ін-ту української мови НАН України. – 2017. – № 2 (62). – С. 14 – 26.

Kononenko Vitalij. Autor / Reader’ Dichotomy: Linguistic and Cognitive Intentions / Vitalij Kononenko // Journal of Vasyl Stefanyc Precarpathian National University. Scientific Edition. – Ivano-Frankivsk, 2017. – V0l, 4, № 2. – P.45 – 53.

Кононенко В.І. Процеси оновлення образотворення в сучасному українському художньому дискурсі / Віталій Кононенко // Рідне слово в етнокультурному вимірі / Native word in Ethnocultural Dimension. – Дрогобич, 2017. – С. 118 – 128.

Кононенко В.І. Логоепістема глупота: лінгвокогнітивний вимір / Віталій Кононенко// Українознавчі студії: науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському нац. ун-ті. – 2016 – 2017. – № 17 – 18. – С. 12 – 22.

Мельник Я.Г. Неправда, обман у сценаріях комунікативної поведінки (на матеріалі української народної пісні) // Філологічні діалоги: Зб. наук. праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 4. – С. 120 – 129.

Петришин М. Концепт старість в латинських прислів’ях і приказках / М. Петришин // Наукові записки КДПУ. – Випуск – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Вип. 153. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 378 – 482.

Петришин М. Репрезентація концепту вік людини в латинських пареміях / М. Петришин // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Вип. 25. – С. 100 – 103. – Фахове видання, Index Copernicus.

2016

Кононенко В.І. та ін. Тенденції розвитку української лексики та граматики: колект. монографія; за ред. І.Митнік. – Ч. 3. – Warszawa: Uneversytetu Warszawskiego; 2016. – 240 s.

Кононенко В.І. Еквівалентність стійких висловів у лінгвокогнітивному вимірі. Жаба давить // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2016. — № 12-13. — С. 68 -74.

Кононенко В.І. “Мерехтіння смислів” у процесах текстотворення // Прикарпатський вісник. Слово. — 2015. —№ 2 (30). — С. 53-67.

Кононенко В.І. Історико-лінгвістична славістика: концепції, ідеї, рішення // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2016. — № 12-13. — С. 159 -162.

Кононенко В.І. Еквівалентність стійких висловів у лінгвокогнітивному вимірі. Глухий кут // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. — 2016.— № 12-13. — С. 63-68/

Кононенко В.І. Текст і слово: монографія / Віталій Кононенко. – К.; Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту, 2017, 189 с.

Мatiyash I.M., Melnyk Ja.G. The evolution of the semantic structure of the lexeme ‘HUSBAND’ inthe british linguistic world smage / i.M. Matiyash,  Ja.G. Melnyk // The USA jornal of Applied Sciences. – Stuttgart: ORT Publishing. – 2016. № 4. P. 3 – 6.

Мельник Я.Г. Логіка та етика (досвід тематичного упорядкування традиційних словників) / Г.Д. Єрушевич, Я.Г. Мельник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. – 120 с.

Мельник Я.Г. Сценарії комунікативної поведінки в українському мовно-культурному просторі (на матеріалі української народної пісні) // Етнос і культура. – № 12-13. – 1916. – С. 132 -132.

Мельник Я.Г. Простір мистецтва як художньо-педагогічний феномен // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ‘Сучасна україністика: проблеми мови, літератури й культури’. – Ізмаїл, 2016. – с.

Дрогомирецький П.П. Юрій (Єжи) Курилович (185-1978) // Етнос і культура. – № 12-13. – 2016. – С. 150-153.

Петришин М.Й. Етнокультурна специфіка свійських тварин у латинських пареміях / М.Й. Петришин // Актуальні проблеми філологічнї науки: сучасні наукові дискусії: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 25-26 березня 2016 р. – Одеса, 2016. – С. 57-62.

Петришин М.Й. Національно-культурна контація античних міфонімів у фразелогічному фонді української мови / М.Й. Петришин // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 29-30 січня 2016р. – Одеса, 2016. – С. 10-13.

Петришин М.Й. Міфоніми в латинських пареміях / М.Й. Петришин// Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисерко В.Ф., 2016. – С.120-123.

Петришин М.Й. Репрезентація міфологічних образів у медичній термінології / М.Й. Петришин // Мова та література у полікультурному просторі: Матер. Міжнар. наук.-практ. конференції, 121-13 лютого 2016. – Львів,2016. – С. 92-95.

Дяків О.Ю. Римська література у перекладах Миколи Зерова. Міжнародна Наук-практ. конференція ‘Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм’. – Львів, 2016. – С. 42-44.